Socialförvaltningens arbete mot covid-19

Alla i samhället har en skyldighet att förhindra spridning av covid-19. Vi gör vårt yttersta för att du som behöver vår hjälp ska kunna få den på ett tryggt och säkert sätt. Det handlar om åtgärder för att minska risken att du ska smittas och att vi ska ta hand om dig som har smittats på ett säkert sätt.

Vi har sett till att vi som jobbar med vård och omsorg har kunskaper och förutsättningar att hantera covid-19 om sjukdomen drabbar någon av våra brukare eller medarbetare.

Vi förstår att det innebär en påfrestning för dig och dina närstående. Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer för att minska spridningen av covid-19 och hoppas att vi snart kommer att kunna återgå till en mer normal vardag.

Så hanterar vi misstänkt eller konstaterad smitta på ett boende eller i hemtjänsten

Vi har rutiner som alla medarbetare följer om vi har en konstaterad smitta eller misstanke om smitta bland våra brukare. Vi hanterar alla brukare och medarbetare med symtom på covid-19, på samma sätt som vi hanterar bekräftade fall av sjukdomen.  

Om en brukare uppvisar influensaliknande symtom som hosta, nästäppa, nysningar eller feber ska brukaren direkt isoleras i sin lägenhet. Medarbetarna följer basala hygienrutiner och använder skyddsutrustning.

Medarbetarna kontaktar ansvarig sjuksköterska i kommun eller region, som sedan tar kontakt med ansvarig läkare i Region Kalmar län. Därefter görs en bedömning av läkare om provtagning blir aktuell. 

Vi begränsar antalet personer som går mellan olika brukare. Vid varje besök mellan brukare ska medarbetarna noggrant tvätta händer och underarmar, alternativt använda handsprit, innan och efter besöket.

Om provtagning för covid-19

Det är läkare i Region Kalmar län som avgör när en brukare eller medarbetare ska testas för covid-19. Vi som kommun kan alltså inte bestämma när provtagning ska ske eller inte.

Region Kalmar län har en provtagningsstrategi som innebär att brukare och medarbetare inom vård och omsorg och personlig assistans är en prioriterad grupp som provtas vid uppvisade symtom. 

Basala hygienrutiner och skyddsutrustning

Basal hygien handlar om handhygien och hur vi använder arbetskläder, skyddshandskar och annan skyddsutrustning. Vi följer alltid Socialstyrelsens rekommendationer för basala hygienrutiner för medarbetare inom vård och omsorg.

Vi följer de basala hygienrutinerna och har under coronapandemin gjort extra insatser kontinuerligt för att säkerställa att all personal vet hur de ska följa rutinerna.

Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendation om skyddsutrustning. Därför använder vi skyddsutrustning när vi riskerar att komma i kontakt med coronaviruset. Den innefattar visir, munskydd, handskar och förkläde. Skyddsutrustningen avlägsnas på ett noggrant sätt efter varje besök hos en brukare. 

Vi inventerar och samordnar kontinuerligt vårt lager av skyddsutrustning.

Specialutbildning om covid-19 från Karolinska Institutet

Karolinska Institutet har på uppdrag av Socialstyrelsen tagit fram korta e-utbildningar för alla medarbetare inom vård- och omsorg som möter personer med misstänkt eller bekräftad covid-19. Alla medarbetare inom vård och omsorg, Oskarshamns kommun, genomför utbildningen.

Syftet med utbildningarna är att stärka beredskap och ge kunskap om de viktigaste principerna och utmaningarna i arbetet att förhindra spridning av covid-19. Fokus ligger på hygienprinciper och användning av personlig skyddsutrustning. 

Viktigt om sekretess

Observera att det råder strikt sekretess för sjukdomen covid-19 och kring våra medarbetares och brukares hälsa. Det betyder att vi inte får informera om ifall någon – medarbetare, brukare eller annan – i verksamheten har sjukdomen covid-19.

Det är upp till dig att avgöra om du vill berätta för dina anhöriga att du är smittad eller inte.

Läs mer om varför vi inte kan lämna ut information om smittade

Detta gör socialförvaltningen i övrigt för att minska smittspridning

Här följer en sammanfattning av de åtgärder som socialförvaltningen har vidtagit med anledning av utbrottet av coronavirus. Arbetet leds av socialförvaltningens krisledningsgrupp som regelbundet samverkar med Region Kalmar län.

 • Inom äldreomsorgen, omsorgen för personer med funktionsvariationer samt hälso- och sjukvårdsverksamheten finns det alltid en chef i beredskap som ansvarar för att bemanningen fungerar.
 • Socialförvaltningen har tagit fram olika krishanteringsplaner, riktlinjer och rutiner för hantering av coronaviruset. Dessa uppdateras löpande.
 • Vi utbildar våra medarbetare om covid-19.

Detta kan du som anhörig göra

 • Håll kontakten med din anhörig.
 • Följ Folkhälsomyndighetens allmänna råd och rekommendationer! De är till för att skydda dig och våra äldre och minska smittspridningen i samhället.
 • Digitala möten minskar risken för smittspridning. Tag kontakt med boendet så hjälper vid dig.
 • Träffas gärna utomhus!

Detta gäller för besök på våra boenden inomhus

Vi är mycket måna om våra brukare och har utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer tagit fram riktlinjer för säkra besök.

 • Stanna hemma vid symtom på Covid-19, även mycket lindriga symtom
 • God handhygien - tvätta händerna ofta med tvål och vatten i minst 20 sekunder
 • Hosta och nys i armvecket

Du som inte är vaccinerad

Ovaccinerade löper större risk att smittas av covid-19 och att  smitta andra. Du som inte är vaccinerad mot covid-19 bör ta särskild hänsyn till personer i riskgrupp och personer som är 70 år och äldre. Håll avstånd till andra människor när det är möjligt och undvik trängsel.

Inför och under besöket

 • Kontakta boendet och kom överens om en tid för besök
 • Personalen möter dig utanför boendet den tid ni bestämt
 • Personalen informerar om hur besöket kommer att gå till
 • Innan du går in på boendet får du viktig information av personalen så att ditt besök blir tryggt och säkert för våra brukare, medarbetare och för dig själv
 • Personalen visar dig till en plats där du kan tvätta och desinficera dina händer
 • Det finns möjlighet att låna visir
 • Personalen följer dig till platsen där besöket kommer att äga rum
 • Det är inte tillåtet för besökare att vistas i gemensamhetsdelar och personalutrymmen.

Har du frågor?

Tveka inte att höra av dig till oss om du undrar något. Du når vår växel på telefon 0491-880 00 varje vardag klockan 7.30 till 16.30.

Du kan även lämna synpunkter och klagomål till oss via länken nedan:

Lämna synpunkter på socialförvaltningens verksamheter