Frågor och svar från bildningsförvaltningen med anledning av corona/covid-19

Där källa inte anges är svaret ett beslut baserat på förvaltningens ledningsgrupp baserat på folkhälsomyndighetens riktlinjer.

När ska man vara hemma?

När ska barn och elever vara hemma från förskola och skola?

Barn och elever som har symtom på sjukdom som exempelvis snuva, hosta eller feber ska vara hemma. Barn och elever ska stanna hemma så länge de har symtom och två dagar efter tillfrisknande. Det är vårdnadshavare till barn i förskolan som avgör om ett friskt barn kan vara i förskolan. Barn och elever som varit i kontakt med covidsmittad person ska vara hemma i 14 dagar efter att kontakten tagits. Finns den smittade personen i barnets eller elevens hem, ska barnet eller eleven vara hemma 16 dagar efter att den smittade personen är symtomfri. Smittan ska vara befarad eller bekräftad av smittskyddsläkare eller 1177.

Om familjer som varit i riskområden håller sina friska skolelever hemma, hur hanterar lärare och rektor frånvaron?

Gör vårdnadshavarna bedömningen att barnet eller eleven bör vara hemma på grund av att det visar symtom som behöver utredas vidare eller att barnet kan vara smittbärare bokförs frånvaron som giltig. Eleven får jobba hemma under den tid som är aktuell.

Vad gäller för barn och elever som utsatts för befarad/bekräftad covid 19-smitta?

Barn och elever som varit i kontakt med covidsmittad person ska vara hemma i 14 dagar efter att kontakten tagits. Finns den smittade personen i barnets eller elevens hem, ska barnet eller eleven vara hemma 16 dagar efter att den smittade personen är symtomfri. Smittan ska vara befarad eller bekräftad av smittskyddsläkare eller 1177.

Om en arbetsgivare håller föräldrar hemma, ska barnen ändå vara i skola eller på förskola?

Ja. Ur ett smittskyddsperspektiv bedömer Folkhälsomyndigheten inte att det finns anledning för friska barn och elever att stanna hemma från skolan oavsett om de varit på resa eller inte.

I verksamheten finns barn som tillhör en riskgrupp, hur ska jag tänka kring ett eventuellt virusutbrott på förskolan eller i skolan?

För barn med kroniska sjukdomar finns det inga speciella rekommendationer att undvika vistelse inom barnomsorgen. Kontakt med läkare behövs inte innan barnet lämnas till barnomsorgen.

Det finns både elever och lärare som brukar ha mycket allergi/astmasymtom under våren. Ska de vara hemma när symtomen kommer, fast de känner igen sina symtom?

Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer som säger följande: 

”Då även covid-19 kan ge milda förkylningssymtom är det svårt att till en början bedöma om dina symtom beror på allergi eller om du smittats av sjukdomen.

Se till att stanna hemma även om du får milda symtom som snuva, lätt hosta eller ont i halsen. Medicinera som vanligt för din allergi. Om symtomen inte förvärras, medicineringen hjälper och du bedömer att dina symtom sannolikt beror på allergi behöver du inte vara hemma.

Tillkommer nya symtom som du inte kopplar till din allergi eller om du får feber ska du stanna hemma tills dessa symtom försvinner och ytterligare två dagar.”

Kommer förskolan eller skolan att stänga?

Vem är det som bestämmer om förskolor och skolor ska hålla öppet i händelse av ett virusutbrott?

Det är huvudmannen, det vill säga kommunen som har arbetsgivar- och arbetsmiljöansvar för skolorna och beslutar om skolan eller förskolan ska stängas. I Oskarshamns kommun har Bildningsnämnden delegerat ansvaret till förvaltningschefen som om det behövs, fattar ett sådant beslut i dialog med smittskyddsläkare. Folkhälsomyndighetens information och direktiv används av kommunen som underlag för beslut.

Varför stänger inte vår kommun skolorna nu när det finns andra kommuner som tar sådana beslut?

Oskarshamns kommun följer hela tiden utvecklingen och använder Folkhälsomyndighetens råd och direktiv som underlag till beslut. Just nu bedömer Folkhälsomyndigheten att gymnasieskola och vuxenutbildning bör bedrivas på distans.

Oskarshamns kommun har  därför beslutat att stänga all utbildning på Oscarsgymnasiet från och med den 18 mars 2020. Också Nova stänger sina lokaler för undervisning från och med den 18 mars. Beslutet gäller till dess att det finns andra rekommendationer från regering och Folkhälsomyndigheten.

Undervisningen för elever i gymnasieskolan och vuxenutbildningen samt Nova kommer i första hand att bedrivas digitalt. De elever i gymnasiesärskolan som är i behov av omsorg och som inte tillhör en riskgrupp är välkomna till skolan som vanligt. 

Praktisk information till gymnasieelever

Förskola och grundskola håller tillsvidare öppet som vanligt.

Varför stänger gymnasieskolan och inte grundskolorna och förskolorna?

Gymnasieskolan och vuxenutbildning samlar elever från ett större geografiskt område än utbildningen för de yngre eleverna.  Av smittskyddskäl är det fortsatt inte motiverat att stänga grundskolor och förskolor, enligt Folkhälsomyndighetens bedömning.

Varför måste personalen fortsatt gå till skolan om den är stängd?

Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendation och idag finns ingen allmän uppfattning att alla ska arbeta hemifrån.

Vi gör bedömningen att det bästa för verksamheten är att lärarna arbetar från skolan. Vi har stora lokaler och behöver inte sitta för nära varandra. Vi har också en förordning att följa. https://svenskforfattningssamling.se/sites/default/files/sfs/2020-03/SFS2020-115.pdf

Håller Oskarshamns musikskola öppet?

Oskarshamns musikskola har ställt in sina danskurser. Detta gäller samtliga grupper tills vidare.

I Musikskolans evnemangskalender hittar du information om vilka evenemang som ställts in.

Övrig verksamhet på musikskolan fortsätter i dagsläget som vanligt.  Våra lokaler i Oscarsgymnasiet är öppna och där kommer det fortsatt att hållas lektioner. 
Musikskolans verksamhet är inte lagstadgad på samma sätt som vanliga skolan utan är frivillig verksamhet. Därför är det frivilligt för gymnasieelever att delta i musikundervisning i Oscarsgymnasiets lokaler eller annan plats även om gymnasieskolans undervisning inte sker i skolans lokaler.

Hur påverkas elevernas skolgång av ett eventuellt virusutbrott hos oss?

Vad gäller elevers frånvaro, eventuellt uteblivna resultat på nationella prov med mera utifrån skollagen och andra skolförfattningar?

Skolverket har satt samman en information till skolor och förskolor med anledning av coronavirusets spridning. Ta del av Skolverkets information till skolor och förskolor om coronaviruset.

Regeringen har också fattat beslut om en särskild förordning som öppnar kommunernas möjligheter att vid behov, driva skola på ett flexiblare sätt. Läs mer om dessa möjligheter här.

Är vårens alla nationella prov inställda?

Ja. Alla nationella prov ställs in. Skolverket informerade om det vid Folkhälsomyndighetens presskonferens 23 mars 2020.

Frågor om arrangemang och evenemang

Det finns evenemang i Sverige som ställts in på grund av virusutbrottet, kan det bli aktuellt hos oss?

Folkhälsomyndigheten uppmanar alla att vara uppmärksamma på symtom, och att stanna hemma om man känner sig sjuk. Det gäller både arbete och privat. Regeringen har beslutat att från och söndag 29 mars stoppa alla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än 50 personer. I vår egen verksamhet gör vi en bedömning i varje enskilt fall där vi arrangerar möten och evenemang med färre deltagare än 50 personer.

Hur ska man tänka som arrangör av ett mindre lokalt evenemang?

Folkhälsomyndigheten har gett ut ett riskbedömningsstöd för evenemang, ta gärna stöd i detta om du som arrangör är osäker.  

Är simhallen öppen?

Ja, verksamheten är öppen som vanligt. Vi har höjt mängden klor i våra bassänger till det dubbla (1,0mg/l) då covid-19 inaktiveras relativt lätt av klor. (Källa WHO)

Simhallens öppettider

Från och med 3 april 2020 gäller följande åtgärder på Arena Oskarshamn Bad och Gym för att minska smittspridningen:

 • I omklädningsrummen låser man var tredje skåp för att öka avståndet vid ombyte och stänger av varannan dusch för att öka avståndet vid duschning.
 • Kapaciteten på relaxbastun minskas till max 6 personer. Max 3 personer per våning, håll avstånd!
 • Dam- och herrbastun stänger också på grund av vikande kundunderlag.

Övriga frågor

Är det någon påverkan på skolskjuts?

Skolskjuts i Oskarshamns kommun körs i stort sett som vanligt. Kalmar länstrafik (KLT) har reducerat några rena förstärkningsturer då antalet resande har minskat, bland annat på grund av att gymnasieeleverna till stor del bedriver sina studier på distans. På vissa turer kan sätena närmast föraren vara reserverade men inpassering via framdörren ska vara öppen på samtliga fordon.

KLT för kontinuerlig dialog med branschorganisationen och andra parter hur skolskjuts och kollektivtrafik ska hanteras under coronapandemin. Blir det några förändringar i råd och rekommendationer kommer KLT och Oskarshamns kommun föra en dialog hur vi konkret ska hantera dessa förändringar i vår kommun. Det samma gäller om sjukfrånvaron hos förarna ökar drastiskt vilket kan få konsekvenser att skolskjutsturerna inte kan köras enligt planerad tidplan. Om det blir några förändringar i skolskjutsen kommer elever och vårdnadshavare informeras via Unikum.

Vad gör ni för att undvika att smitta sprids?

Vi följer Folkhälsomyndighetens och Skolverkets rekommendationer och arbetar på så sätt förebyggande.

Det handlar bland annat om att:

 • Vi uppmanar till god hygien – tvätta händer med tvål och vatten, nysa i armvecket
 • Undvik att röra vid ansikte och ögon
 • Undvik nära kontakt med sjuka personer
 • Undvik köer och närkontakt
 • Om elever som blir sjuka under skoldagen kontaktas deras föräldrar så att de kan hämta sina barn
 • Vi sprider ut mattider och avstånd i matsalen

Fortsätter matservering i skolan som vanligt trots Folkhälsomyndighetens nya riktlinjer för restauranger och krogar?

Vi har särskilt stämt av detta med Livsmedelsverket och ser att matserveringen fortsätter i våra matsalar men att vår personal hjälper till så köerna inte blir för långa i eller utanför matsalarna. I övrigt tar våra elever maten själva och vi fortsätter med buffé.

Folkhälsomyndighetens nya riktlinjer för restauranger och krogar lyder:

”Folkhälsomyndigheten föreskriver nu, med stöd av smittskyddsförordningen, att restauranger, barer och caféer i hela landet behöver vidta särskilda åtgärder för att minska risken för spridning av covid-19. Trängsel mellan människor i köer, vid bord, bufféer eller bardiskar får inte förekomma utan besökare ska kunna hålla avstånd mellan varandra.”

https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2020/mars/nya-regler-for-restauranger-och-krogar/

När får vårdnadshavare som blivit permitterade lämna sina barn på förskolan?

I Oskarshamns kommun har de vårdnadshavare som blir permitterade rätt att ha sina barn på förskolan enligt ordinarie schema de första 14 dagarna. Skulle permitteringen därefter fortsätta, är barnen välkomna 15 timmar per vecka förutsatt att vårdnadshavare lämnar in nytt schema i enlighet med ordinarie regelverk. När vårdnadshavare börjar arbeta igen har vårdnadshavare rätt att omedelbart gå upp i tid och i samband med det lämna in nytt schema.

Hur kan jag prata med mitt barn/ungdom om viruset på ett bra sätt?

Ta hjälp av elevhälsan om du känner dig osäker. Utgå från folkhälsomyndigheten och 1177 Vårdguiden och krångla inte till det. Svara på barnens frågor. Det är okej att vi vuxna inte vet allt, eller alltid kan förklara varför.
Så pratar du med barn om coronaviruset (krisinformation.se)
Så pratar du med barn om coronaviruset (film från Region Kalmar län)

Prata även med ditt barn eller din ungdom om hur hen kan minska risk för smitta.

 • Tvätta händerna ofta och noggrant med tvål och vatten. Du kan använda handsprit om du inte har tillgång till tvål och vatten.
 • Stanna hemma och vila om du har feber eller känner dig sjuk.
 • Hosta eller nys i armvecket.
 • Använd pappersnäsdukar för engångsbruk om du behöver snyta dig.
 • Håll gärna ett visst avstånd till andra och undvik att ta i hand. Det gäller särskilt om du behöver nysa eller hosta.
 • Undvik att röra vid ansiktet eller ögonen

(källa: 1177)

Det florerar så många rykten, vilken information kan jag lita på?

Folkhälsomyndigheten
1177.se
Region Kalmar län

Ovanstående lägger ut kontrollerad information. Du följer utvecklingen i Oskarshamns kommun.