Antaganden och förutsättningar

Underlag från SCB:s Statistikdatabas

  • Folkmängden efter region, civilstånd, ålder och kön. År 1968-2017 
  • Dödstal efter kön och ålder. Prognosår 2017-2110 
  • Ålderspecifika fruktsamhetstal efter moderns födelseland och ålder. Prognosår 2017-2110 
  • Flyttningar efter region, ålder och kön. År 1997-2017 

Antaganden

  • Vad gäller dödsrisker har 2017 års dödstal för Riket använts för samtliga år. Visserligen görs bedömningen att livslängden kommer att öka, men under den aktuella perioden endast marginellt.
  • SCB har tagit fram uppgifter om beräknad fruktsamhet mot bakgrund av moderns födelseland. Framskrivningarna bygger genomgående på fruktsamhetstal för svenskfödda kvinnor. Detta för undvika alltför komplexa beräkningar.

Framskrivningar redovisas utifrån tre alternativa scenarier

  1. Utan nettoinflyttning
  2. Med nettoinflyttning motsvarande det årliga genomsnittet under de senaste 5 åren (+163)
  3. Med nettoinflyttning motsvarande det årliga genomsnittet under de senaste 10 åren (+89)