Antaganden och förutsättningar

Underlag från SCB:s Statistikdatabas

  • Folkmängden efter region, civilstånd, ålder och kön. År 1968–2021
  • Dödstal efter kön och ålder. Prognosår 2022–2140
  • Fruktsamhetstal efter moderns ålder. Prognosår 2022–2140
  • Flyttningar efter region, ålder och kön.  År 2012–2021

Antaganden

  • Vad gäller dödsrisker har dödstalen för Riket använts för samtliga år. 
  • SCB har tagit fram uppgifter om beräknad fruktsamhet. Framskrivningarna bygger genomgående på fruktsamhetstal oavsett moderns födelseland. Detta för att på bästa sätt spegla befolkningens sammansättning.

Framskrivningar redovisas utifrån tre alternativa scenarier

  1. Utan nettoinflyttning
  2. Med nettoinflyttning motsvarande det årliga genomsnittet under de senaste 5 åren (+42,8)
  3. Med nettoinflyttning motsvarande det årliga genomsnittet under de senaste 10 åren (+112,2)