Gator och trafik – lättläst

I Oskarshamns kommun finns olika typer av gator och vägar samt gång- och cykelvägar.

Kommunens arbete handlar till största delen om att göra det säkrare och bättre för dig som trafikant.

Bland annat bygger vi om farliga korsningar, byter asfalt, bygger fler gång- och cykelvägar och tillgänglighetsanpassar busshållplatser och övergångsställen.

För att trafiken på gator i bostadsområden ska vara säker krävs det fri sikt.

Häckar, buskar eller annat som växer ut från en tomt får inte skymma sikten.

Växterna får inte heller växa ut över gång- och cykelbanor. 

Utanför privata fastigheter har fastighetsägaren ansvar att se till att gång- och cykelbanor är fria från häckar, buskar och annat som skymmer sikten.

Vintertid omfattar ansvaret även snöröjning och halkbekämpning.

Vare sig du går, cyklar, åker kollektivt eller kör bil ska du på ett tryggt och säkert sätt kunna röra dig på Oskarshamns kommuns gator och vägar.

De större vägarna och genomfartslederna i Oskarshamn ansvarar Trafikverket för och de kommunala vägarna och gatorna sköter kommunen om.

På landsbygden består vägnätet till stor del av enskilda vägar.

Det är vägar som inte sköts av stat eller kommuner.

Enskilda markägare eller organisationer har ansvar för dessa vägar.

Här kan du läsa mer om vårt arbete med gator och trafik i Oskarshamns kommun. (inte skrivet som lättläst)

Snö och halka

När det är snö och halka plogar och sandar kommunen gångvägar, cykelvägar, och gator.

Vi börjar alltid med huvudgator till industrier, skolor och sjukhus, gator där kommunens bussar kör samt gång- och cykelvägar mot centrum.

Alla fastighetsägare måste skotta och sanda trottoaren längs med sin fastighet.

Det är inte tillåtet att köra snö från fastigheter och från infarter ut i körbanan.

Lägg snön på din tomt i stället.

Här kan du läsa mer om vintersäsong med snö. (inte skrivet som lättläst) 

Parkering

Oskarshamns kommun ansvarar för all parkering på gator, vägar och allmänna platser, så kallad gatumark.

När du parkerar i bostadsområden, vid butiker och serviceinrättningar, kallas det tomtmark och där är det ofta bolag som ansvarar för övervakningen.

De flesta parkeringsregler gäller i hela landet.

Det finns också lokala regler för Oskarshamns kommun.

Här kan du läsa mer om parkering. (inte skrivet som lättläst)