Gator och trafik - lättläst

I Oskarshamns kommun finns olika typer
av gator och vägar samt gång- och cykelvägar.

Kommunens arbete handlar till största delen om
att göra det säkrare och bättre för dig som trafikant.

Bland annat bygger vi om farliga korsningar,
byter asfalt, bygger fler gång- och cykelvägar
och tillgänglighetsanpassar busshållplatser
och övergångsställen.

För att trafiken på gator i bostadsområden
ska vara säker krävs det fri sikt.
Häckar, buskar eller annat som växer ut från en tomt
får inte skymma sikten.
Växterna får inte heller växa ut över
gång- och cykelbanor. 

Utanför privata fastigheter har fastighetsägaren
ansvar att se till att gång- och cykelbanor är fria
från häckar, buskar och annat som skymmer sikten.
Vintertid omfattar ansvaret även
snöröjning och halkbekämpning.

Vare sig du går, cyklar, åker kollektivt eller kör bil
ska du på ett tryggt och säkert sätt kunna röra dig
på Oskarshamns kommuns gator och vägar.

De större vägarna och genomfartslederna i Oskarshamn
ansvarar Trafikverket för
och de kommunala vägarna och gatorna
sköter kommunen om.

På landsbygden består vägnätet
till stor del av enskilda vägar.
Det är vägar som inte sköts av stat eller kommuner.
Enskilda markägare eller organisationer
har ansvar för dessa vägar.

Här kan du läsa mer om vårt arbete med gator och trafik i Oskarshamns kommun. (inte skrivet som lättläst)

Snö och halka

När det är snö och halka
plogar och sandar kommunen
gångvägar, cykelvägar, och gator.

Vi börjar alltid med huvudgator till
industrier, skolor och sjukhus, gator
där kommunens bussar kör
samt gång- och cykelvägar mot centrum.

Alla fastighetsägare måste skotta och sanda trottoaren
längs med sin fastighet.

Det är inte tillåtet att köra snö
från fastigheter och från infarter
ut i körbanan. Lägg snön på din tomt i stället.

Här kan du läsa mer om vintersäsong med snö. (inte skrivet som lättläst) 

Parkering

Oskarshamns kommun ansvarar för all parkering
på gator, vägar och allmänna platser,
så kallad gatumark.

När du parkerar i bostadsområden,
vid butiker och serviceinrättningar,
kallas det tomtmark
och där är det ofta bolag
som ansvarar för övervakningen.

De flesta parkeringsregler gäller i hela landet.
Det finns också lokala regler för Oskarshamns kommun.

Här kan du läsa mer om parkering. (inte skrivet som lättläst)