Styrdokument inom förskola och utbildning

Nationella och lokala styrdokumnet för förskola och skola

1. Skollagen

Skollagen är beslutad av riksdagen, innehåller de grundläggande bestämmelserna om
förskola, fritidshem, skola och vuxenutbildning.

2. Skolförordning

En skolförordning är en rättsregel som beslutas av regeringen.

3. Läroplan för förskolan

Styr all verksamhet i förskolan. Innehåller strävansmål för barns utveckling i förskolan.

4. Läroplan för förskoleklass, fritidshem och grundskola

Styr alla verksamhet i förskoleklass, fritidshem och grundskola. Innehåller kunskapskrav för samtliga ämnen i grundskolan.

5. Läroplan för grundsärskola

Styr all verksamhet i grundsärskolan. Innehåller kunskapskrav för träningsskola och grundsärskola.

6. Läroplan för gymnasiet

Styr all verksamhet i gymnasiet. Innehåller mål och riktlinjer för arbetet inom gymnasieskolan.

7. Läroplan för vuxenutbildningen

Styr all verksamhet inom kommunal vuxen utbildning, särskild utbildning för vuxna och utbildning i svenska för invandrare. Innehåller övergripande mål och riktlinjer.

8. Lokalt regelverk för förskola och fritidshem

För förskolan, fritidshem och pedagogisk omsorg finns det ett lokalt regelverk i Oskarshamns kommun. Bildningsnämnden har fattat beslut om regelverket varje år.

9. Strategier för skolutvecking - IKT

Skolans elever, medarbetare och föräldrar har olika behov av användandet av IT. En förutsättning för ett effektivt utnyttjande av IT i alla verksamheter är att kompetensen hos användarna är hög. Bildningsnämnden har beslutat om "Strategier för skolutveckling med stöd av IKT".

10. Biblioteksplan

Planen beskriver hur biblioteksverksamheten i Oskarshamns kommun är utformad samt riktningen för hur den ska utvecklas de närmaste åren. Oskarshamns kommuns biblioteksplan för 2017–2020 syftar till att säkerställa att biblioteksverksamheten i kommunen utformas i enlighet med lagkrav och lokala visioner och målsättningar. 

11. Skolkulturplan för förskola och grundskola

Alla barn och elever i förskolan och grundskolan i Oskarshamns kommun ska ges lika tillgång till utbildning och lika kvalité på utbildning enligt bildningsnämndens verksamhetsmål.

Inom kultur i förskolan och skolan innebär det att barn och elever utifrån likvärdiga möjligheter får ta del av professionell kultur och tillfällen till eget skapande. Likvärdiga möjligheter gäller alla barn och elever oavsett kön, funktionsnedsättning, kulturell, etnisk, social, ekonomisk eller religiös bakgrund.

Kultur och estetik är en integrerad del av lärandet och används för att stödja och komplettera förskolan och skolans lärprocesser. Detta i syfte att ge barn och elever flera förutsättningar och möjligheter till en högre måluppfyllelse.

12. Allmänna råd

Skolverket ger regelbundet ut allmänna råd som stöd för de olika verksamheterna. 

  • Allmänna råd för arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram
  • Likabehandling
  • Allmänna råd för arbetet med att främja närvaro och att uppmärksamma, utreda och åtgärda frånvaro i skolan
  • Utvecklingssamtalet och den skriftliga individuella utvecklingsplanen