Skolskjuts till kommunala skolor

Vem är berättigad till skolskjuts?

Elever i grundskola, grundsärskola och gymnasiesärskola som har Oskarshamns kommun som hemkommun har rätt till skolskjuts om avståndsreglerna uppfylls eller om hen kan hävda trafikförhållande, funktionsnedsättning eller annan särskild omständighet.

Elever inom fritidshemsverksamhet är inte berättigade till skolskjuts. Det innebär att om en elev vistas på ett fritidshem i anslutning till skolan är eleven inte berättigad skolskjuts från fritidshemmet till bostaden.

Avståndsregler och Trafikförhållanden

Elever i grundskola, grundsärskola och gymnasiesärskola som går i den skolenhet där kommunen har placerat dem har rätt till skolskjuts om avståndet mellan bostaden och skolan överstiger nedan uppsatta gränser.

  • Förskoleklass – årskurs 3 – 2 kilometer
  • Årskurs 4–6 – 4 kilometer
  • Årskurs 7–9 – 5 kilometer
  • Gymnasiesärskola – 6 kilometer

Trafikförhållanden

Möjlighet finns att bevilja skolskjuts under helt eller del av läsår av trafiksäkerhetsskäl. Skolskjuts beviljas om färdvägen bedöms som trafikfarlig och riskfylld utöver det vanliga. Bedömningen görs individuellt utifrån elevens ålder, tillåten hastighet, trafikmängd och förekomsten av tung trafik samt tillgång till gång- och cykelvägar samt andra trafiksäkerhetshöjande åtgärder.

Funktionsnedsättning och särskilda omständigheter

Skolskjuts beviljas vid varaktig funktionsnedsättning om eleven har väsentliga svårigheter att ta sig till och från skolan. Det ankommer på eleven och dess vårdnadshavare att presentera relevant underlag för bedömningen. Sådant underlag kan till exempel bestå av medicinskt utlåtande från läkare etc.

Om prövningen visar att elevens funktionsnedsättning kan ligga till grund för beviljande av skolskjuts måste vårdnadshavaren kontrollera möjligheterna att få kostnaderna för skolskjuts täckta av eventuell försäkring.

Läs mer om Oskarshamns kommuns olycksfallsförsäkring för elever, barn och andra grupper inom kommunens verksamhet.

Annan särskild omständighet

Skolskjuts kan även beviljas om det behövs med hänsyn till särskilda omständigheter.

Om kommunen av särskilda skäl anvisar elev till annan skola än upptagningsområdets skola beviljas skolskjuts om övriga skolskjutskriterier uppfylls.

Växelvis boende

En elev kan ha rätt till skolskjuts om eleven bor växelvis hos vårdnadshavarna inom Oskarshamns kommun. Med växelvis boende menas att eleven bor halva tiden hos respektive vårdnadshavare. Vårdnadshavaren som ansöker måste uppfylla avståndsreglerna eller kunna hävda trafikförhållande, funktionsnedsättning eller annan särskild omständighet. Ansökan måste kompletteras med vilka veckodagar och vilka veckor (udda/jämna) barnet behöver skolskjuts.

Kan elev få skolskjuts till annan skola än anvisad skola?

Ja, om något av kriterierna färdvägens längd, trafikförhållanden, funktionsnedsättningar eller särskilda omständigheter uppfylls samt att det inte innebär några ekonomiska eller organisatoriska svårigheter för kommunen (se 10 kap. 32§ i Skollagen).

Ansökan om skolskjuts, beslut och överklagan av beslut

För skolskjuts i upptagningsområde där elev har rätt till skolskjuts enligt Oskarshamns kommuns avståndsregler behövs ingen ansökan från vårdnadshavare.

Vid till exempel växelvis boende, val av annan skola (kommunal eller fristående) eller funktionsnedsättning görs ansökan om skolskjuts via Oskarshamns kommun Mina sidor.

Vem beslutar?

Det är Oskarshamns kommun som beslutar hur den praktiska tillämpningen ska utformas för skolskjuts. Bildningsnämnden fattar beslut om gällande skolskjutsriktlinjer. Beslut om beviljande av skolskjuts är delegationsbeslut och fattas av skolskjutshandläggare, administrativ chef eller förvaltningschef.

Överklagan av beslut

Beslut om skolskjuts som fattas för elever som går i den skola kommunen placerat dem i kan överklagas genom förvaltningsbesvär eller laglighetsprövning, se mer information. Domstolens prövning av ärendet är fullständig och omfattar således både lämpligheten och lagligheten i det överklagade beslutet. Det är bara den som är direkt berörd av beslutet som kan överklaga.

Hur anordnas skolskjuts?

Skolskjuts i Oskarshamns kommun anordnas med upphandlade skolskjutslinjer eller linjelagd kollektivtrafik. Kalmar länstrafik (KLT) ansvarar för transporten av skolskjutsar via skolskjutsavtal. Elevens resväg till och från skolan kan innebära byte av fordon. Om eleven planeras med skolskjuts via linjelagd kollektivtrafik erhåller hen busskort (ett så kallat skolkort) som färdbevis. Tänk på att eleven ska använda säkerhetsbälte.

Uppsamlingsplats/hållplats samt information om skolskjutsarnas färdväg och tidtabell

Inför skolstart får ni besked om var någonstans eleven blir upphämtad av skolskjutsen. I vissa fall är det en av KLTs uppmärkta hållplatser och i andra fall är det en specifik adress som uppsamlingsplatsen är på. Det är föräldrarnas ansvar att eleven infinner sig i tid till uppsamlingsplatsen/hållplatsen. Det är viktigt att tiderna såväl på morgonen som på eftermiddagen hålls, då skolskjutsen är hårt belastad. Det är även föräldrarnas ansvar att vid behov följa eleven till och från uppsamlingsplatsen/hållplatsen. Tänk på att använd reflexväst vid den mörka årstiden.

Information om skolskjutsarnas färdväg och tidtabell

Särskild information om färdväg och tidtabeller för de elever som är planerade skolskjuts via allmän kollektivtrafik finns på KLTs hemsida. De elever som åker med särskild anordnad skolskjuts får information om tidtabeller och färdväg skickat till sig innan terminsstart eller när de har blivit beviljade skolskjuts.

Sjukdom eller ledighet

Om en elev är sjuk, ledig eller av annan anledning inte ska åka med, måste transportören meddelas (gäller inte om eleven enbart åker med allmän kollektivtrafik). Detsamma gäller även vid andra avvikelser från ordinarie skjutsschema. Kontaktuppgifter till transportören meddelas vid skolstart eller när eleven har fått sin skolskjutsplanering. Om osäkerhet finns kontakta Kalmar länstrafiks kundservice, 010–21 21 000.

Byte av adress eller flytt

Det är vårdnadshavarens ansvar att meddela kommunens skolskjutshandläggare vid byte av adress (via skolskjuts@oskarshamn.se eller telefon 0491-880 00). Flyttar elev från kommunen och väljer att gå kvar i sin gamla skola beviljas inte skolskjuts. Har elev busskort måste detta lämnas i retur till skoladministratör på respektive skola.

Ej nyttjad skolskjuts

Elever som är berättigad till skolskjuts men ej vill utnyttja denna, ska anmäla detta till kommunens skolskjutshandläggare via skolskjuts@oskarshamn.se eller via telefon 0491–880 00.

Om eleven har ett busskort/skolkort och slutar skolan eller annars inte är berättigad till fria resor är eleven skyldig att lämna tillbaka skolkortet till skolans expedition.

Förlorat eller skadat busskort/skolkort

De elever som åker skolskjuts med allmänna kommunikationer, såsom linjeförlagda bussturer, får skolkort som ska användas vid transport till och från skolan. Förlorat kort ska anmälas till skolans expedition för att spärras. Nytt skolkort erhålls mot fastställd avgift.

Skadade skolkort lämnas till respektive skolexpedition och ersätts med ett nytt. Vid slarv eller vårdslöshet kan en fastställd avgift tas ut.

Hur ska mitt barn ta sig till skolan om bussen är inställd?

Om vägarna inte är tillräckligt säkra att köra på grund av väderförhållanden eller andra extraordinära omständigheter kan det bli aktuellt att skolskjutstransporter ställs in. Vi informerar om det blir inställd skolskjuts via Unikum, kommunens hemsida samt genom våra sociala mediekonton. Du är ansvarig för ditt barn om skolskjutsen är inställd. Du bedömer om du själv ska skjutsa barnet till skolan eller om barnet behöver stanna hemma. Kommunen betalar inte ut ersättning till dig om du skjutsar barnet till skolan. Det räknas inte som skolk om barnet missar undervisning på grund av en inställd eller försenad skolskjuts. Ta kontakt med ditt barns skola för att komma fram till hur barnet kan ta igen missad undervisning.

Ansvar till och från skolskjuts

Föräldrarna har ansvaret för barnen på vägen till och från skolan, alternativt sträckan till och från skolskjutsen inklusive väntetid.

Under skolskjutstransporten har transportören ansvaret.

Skolan har ansvaret från den plats skolskjutsen avslutas fram till skolan samt från skolan fram till den plats skolskjutsen börjar.

Synpunkter och klagomål på befintlig skolskjuts

Har du några synpunkter eller klagomål gällande befintlig skolskjuts är vi tacksamma att ni rapporterar detta på Kalmar länstrafiks webbplats. Ange att ärendet gäller Skolskjuts.