Överklagan på skolplacering

Nedan beskriv hur man överklagar sin skolplacering.

Förskoleklass

Enligt 9 kap.15 § första stycket skollagen (2010:800) ska en elev placeras vid den av kommunens skolenheter där elevens vårdnadshavare önskar att eleven ska gå. Om den önskade placeringen skulle medföra att en annan elevs berättigade krav på placering vid ennskolenhet nära hemmet åsidosätts, ska dock kommunen placera eleven vid en annan skolenhet.

Beslut om skolplacering enligt 9 kap.15 § första stycket skollagen (2010:800) kan överklagas till förvaltningsrätten enligt så kallad laglighetsprövning (13 kap Kommunallagen (2017:725)).

Enligt 9 kap.15 § andra stycket skollagen (2010:800) får kommunen annars frångå elevens vårdnadshavares önskemål endast om den önskade placeringen skulle medföra att betydande organisatoriska eller ekonomiska svårigheter uppstår för kommunen.

Beslut om skolplacering enligt 9 kap. 15 § andra stycket skollagen (2010:800) kan överklagas till Skolväsendets överklagandenämnd (28 kap 12 § p.6 skollagen (2010:800))

Grundskola

Enligt 10 kap. 30 § första stycken skollagen (2010:800) ska en elev placeras vid den av kommunens skolenheter där elevens vårdnadshavare önskar att eleven ska gå. Om den önskade placeringen skulle medföra att en annan elevs berättigade krav på placering vid en skolenhet nära hemmet åsidosätts, ska dock kommunen placera eleven vid en annan skolenhet inom sin grundskola.

Beslut om skolplacering enligt 10 kap. 30 § första stycket skollagen (2010:800) kan överklagas till förvaltningsrätten enligt så kallad laglighetsprövning (13 kap Kommunallagen (2017:725)).

Enligt 10 kap. 30 § andra stycken skollagen (2010:800) får kommunen annars frångå elevens vårdnadshavares önskemål endast om

  1. den önskade placeringen skulle medföra betydande organisatoriska eller ekonomiska svårigheter för kommunen, eller
  2. det är nödvändigt med hänsyn till övriga elevers trygghet och studiero

Beslut om skolplacering enligt 10 kap. 30 § andra stycket skollagen (2010:800) kan överklagas till Skolväsendets överklagandenämnd (28 kap 12 § p.6 skollagen (2010:800))