Kommunalt inackorderingstillägg

Bestämmelser gymnasium

Inackorderingstillägget är ett bidrag för dig som måste bo och studera någon annanstans än på hemorten (15 kap 32 § skollagen).

Vem kan få inackorderingstillägg?

 • Elev som kommit in på utbildning anordnad av skolor som ingår i samverkansområde med Oskarshamns kommun, riksrekryterande utbildningar eller IB-utbildningar som anordnas av offentlig huvudman.
 • Avståndet till skolan ska vara längre än 84 kilometer. Men om avståndet mellan hemorten och skolorten är kortare beviljas inackorderingstillägg om den totala restiden överstiger tre timmar per dag. Med restid avses på morgonen tiden från det att eleven lämnar hemmet fram till ordinarie skoldags start och på eftermiddagen tiden från ordinarie skoldags slut tills eleven kommer hem.
 • Inackorderingstillägg kan också beviljas om studietid regelbundet ligger utanför ordinarie skoldags schema.

Vem får inte inackorderingstillägg?

 • Elev som inte är folkbokförd i Oskarshamns kommun.
 • Elev som blir andrahandsmottagna.
 • Elev som uppger medicinska eller sociala skäl.

Villkor för inackorderingstillägg?

 • Kan sökas till och med vårterminen det år eleven fyller 20 år.
 • Ny ansökan krävs inför varje läsår.
 • Ansökan ska vara hos handläggaren senast den 20 augusti eller den 15:e den månad bidraget ska börja gälla. Inackorderingstillägget betalas inte ut retroaktivt.
 • Utbetalning sker endast för studietiden, det vill säga 4 månader på höstterminen och 5 månader på vårterminen, under perioden september–maj.
 • Utbetalning sker till det konto som vårdnadshavare uppgett på ansökan. Vanligtvis är utbetalningsdag sista bankdagen i varje månad.

Tänk på

 • Elev som sökt eller går på friskola ska söka inackorderingstillägg hos CSN.
 • Reseavståndet beräknas på enkel resa den närmaste vägsträckan, ej busslinje.
 • Gångavstånd upp till 6 kilometer till busshållsplatsen påverkar inte avståndet hemorten–skolan.
 • Om elev har fått beviljat inackorderingstillägg så har eleven inte rätt till busskort.
 • Om förhållanden ändras, till exempel att elev avbryter eller byter utbildning under pågående termin, så ska detta anmälas till skolan, 0491–885 00. Elev som tar emot inackorderingstillägg på felaktiga grunder är skyldig att genast återbetala beloppet, samt 300 kronor i expeditionsavgift.

Inackorderingstillägets storlek

Det är Bildningsförvaltningen som beslutar om inackorderingstilläggets storlek. Det räknas upp i samband med att prisbasbeloppet justeras i början av varje kalenderår.

För 2023 får elev som uppfyller förutsättningarna för att få inackorderingstillägg detta ekonomiska stöd:

Avstånd kilometer – ersättning per månad

     0–84   – 1 747
  85–124   – 1 870
125–174   –  2 099
175–224   – 2 270
225–599   – 2 418
600–        –  2 541

Sök inackorderingstillägg på Mina sidor.