Individuellt val yrkesprogram årskurs 3

Kursbeskrivningar läsår 2022/2023

Arkitektur – hus 100p

OBS! Endast för BA lärling.

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

 • Arkitektur- och samhällsbyggnadshistoria, både nationellt och internationellt. 
 • Den omgivande miljön och dess arkitektur.
 • Platsens förutsättningar, innefattande även den historiska och estetiska dimensionen, vid planering av nya byggnader.
 • Relevanta lagar och andra bestämmelser, planinstrument och handläggningsprocessen för den byggda miljön.
 • Ritningar, planer och modeller som används i byggplaneringsprocessen.
 • Gestaltning av byggnader.
 • Planering, avgränsning, genomförande och redovisning av arkitekturuppgifter.
 • Tekniker, verktyg och uttryckssätt för att beskriva och gestalta den byggda miljön och ge förslag till förändringar.
 • Digitala ritprogram, till exempel cad (computer aided design).
 • Sambanden mellan form, funktion och teknik.
 • Byggmaterial och hållbara byggtekniska lösningar samt enkel livscykelanalys.

Bild 1a1 och 1a2 50+50p

Bild 1a1 - Höstterminen.
Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

 • Betraktande, analys och tolkning av, och även samtal om, eget och andras arbete med bilder. Sammanhangets betydelse för tolkningen.
 • Grundläggande kompositionstraditioner för två- och tredimensionella bilder samt färglära.
 • Bildspråkliga grundbegrepp och deras användbarhet i praktiskt bildarbete.
 • Arbete med konstnärliga processer, enskilt och i grupp. Metoder för idéproduktion, till exempel brainstorming, skissarbete, inspirerande förebilder. Problemlösning i bild.
 • Gestaltande bildarbete i två- och tredimensionella tekniker i nya och traditionella material, metoder och medier. Bildens uttrycksmedel, till exempel linje, form, färg, ljus och skugga, och hur de hänger samman med det färdiga bilduttrycket.
 • Bilders funktioner och användningsområden.

Bild 1a2 - Vårterminen.
Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

 • Betraktande, analys, tolkning av och samtal om egna och andras visuella framställningar i anslutning till bildarbetet. Sammanhangets betydelse för tolkningen.
 • Grundläggande kompositionstraditioner för två- och tredimensionella bilder samt färglära.
 • Bildspråkliga grundbegrepp och deras användbarhet i praktiskt bildarbete.
 • Diskussioner och värderingsövningar omkring eget och andras arbete med bilder.
 • Arbete med konstnärliga processer, enskilt och i grupp. Metoder för idéproduktion, till exempel brainstorming, skissarbete, inspirerande förebilder. Metoder för dokumentation i syfte att driva och ta ansvar för sina egna arbetsprocesser och dokumentation, till exempel portföljmetoden.
 • Problematisering av ett stoff och problemlösning i bild.
 • Gestaltande bildarbete i två- och tredimensionella tekniker i nya och traditionella material, metoder och medier. Bildens uttrycksmedel, till exempel linje, form, färg, ljus och skugga, och hur de hänger samman med det färdiga bilduttrycket.
 • Metoder och principer för redovisningar och presentationer av färdiga arbeten.
 • Bilders funktioner och användningsområden, skillnader mellan olika genrer.
 • Etiska förhållningssätt, arbetsmiljö och lagar och andra bestämmelser om upphovsrätt.

Entreprenörskap 100p

OBS! Ej valbar för BA, BF, HA, HV och IN. Inom kursen startas UF företag. 

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll: 

 • Entreprenörskapets betydelse för individer, organisationer, företag och samhällen inom områden som är relevanta för elevernas utbildning. 
 • Idéutvecklingsprocesser: hur man skapar, värderar, förverkligar, vidareutvecklar eller överger idéer inom projektets verksamhetsområde. I samband med det behandlas hur produkter och idéer skyddas genom lagar och andra bestämmelser, till exempel upphovsrätt. 
 • Grundläggande projektmetodik: hur man formulerar mål, planerar, organiserar och fördelar ansvar, genomför, presenterar och utvärderar ett projekt. I samband med det behandlas hur man identifierar, skapar och samverkar i nätverk. 
 • Grundläggande mötesteknik och dokumentation. 
 • Ledarskap och grupprocesser. I samband med det behandlas problemlösning. 
 • Tillämpad marknadsföring inom projektets verksamhetsområde utifrån lagar och andra bestämmelser. 
 • Presentationsteknik anpassad till syfte, mottagare och situation. 
 • Finansieringsformer inom projektets verksamhetsområde, ekonomisk planering, dokumentation och uppföljning. 

Idrott och hälsa 2 100p 

Undervisningen i kursen ska behandla följande innehåll: 

 • Upplevelsebaserade rörelseaktiviteter utomhus, till exempel paddling, klättring, ridning, orientering, friluftsliv och geografiskt betingade aktiviteter som skidåkning. 
 • Fysiologiska och psykologiska effekter av träning och fysisk aktivitet. 
 • Musik, rytm och dans som inspiration för att utveckla kroppslig förmåga. 
 • Hälsobegreppets grunder. Hälsofrämjande arbetssätt samt hur arbetssätten kan dokumenteras. 
 • Riskfaktorer i samband med fysiska aktiviteter, till exempel överträning och skador i samband med idrott och motionsaktiviteter. 
 • Idrott, dans och motionsaktiviteter som samhällsfenomen och som sociala och kulturella verktyg. 
 • Olika kroppsideals påverkan på människor, till exempel ätstörningar och dopning. 
 • Miljöer: samspel mellan situationens krav och människan utifrån ergonomiska aspekter. 

Kondensisolering 100p 

OBS! Endast för VF

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll: 

 • Olika typer av isoleringsmaterial samt deras konstruktion, egenskaper och användningsområden.
 • Planering och organisering av arbetsplatser och arbetsuppgifter vid kondensisolering av kalla installationer.
 • Montering av termisk isolering av kalla installationer.
 • Isoleringsteori, ritningar, arbetsbeskrivningar och monteringsanvisningar.
 • Problem som kan uppstå med kondens samt med värme- och fuktflöden vid kalla installationer.
 • Brandkrav när cellgummi används.
 • Montering av cellgummiisolering på rörinstallationer.
 • Montering av kondensisolering med folierörskål.
 • Montering av cellgummiisolering på apparater och komponenter.
 • Isolering med polyuretanskumning av rörledningar vid högt ställda krav på funktionen i temperaturhållningen.
 • Montering av ångbromsar.
 • Verktyg, maskiner och andra hjälpmedel.
 • Arbetsmiljö, hälsa och säkerhet enligt skyddsföreskrifter. Hur man arbetar säkert såväl för egen del som för den som använder installationen. Arbetsmiljön vid användning av limprodukter vid försegling av cellgummiisolering.
 • Ergonomiskt riktigt arbetssätt.
 • Kontroll och dokumentation av utförda åtgärder.

Kost och hälsa 100p

OBS! Endast för BF och VO

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll: 

 • Kostens och måltidens betydelse för hälsa och välbefinnande.
 • Näringslära, livsmedelskvalitet och tillagning.
 • Betydelsen av fysisk aktivitet och vila för människors hälsa.
 • Hygien, smitta och smittspridning.
 • Olika allergier, deras konsekvenser och hur de kan hanteras.
 • Människors behov av specialkoster utifrån medicinska, kulturella och etiska skäl och hantering av detta.
 • Kritisk användning av information från olika källor.

Näthandel 2 100p

OBS! Endast för HA lärling.

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

 • Affärsidé, finansiering, marknads- och säljplaner för nätbutik.
 • Affärsmöjligheter och entreprenörskap.
 • Teknikutveckling och hur tekniken på bästa sätt kan anpassas till människan.
 • Målgrupper och kundrelationer.
 • Marknadsundersökningar med hjälp av internet.
 • Programvaror och annan utrustning för webbplatsproduktion, bildbehandling och layout.
 • Planering, utformning, start och drift av en nätbutik.
 • Datasäkerhet, etiska regler, lagar och andra bestämmelser inom området.
 • Databashantering i webbplatser för näthandel.

Personlig försäljning 100p

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

OBS endast för HV lärling.

 • Säljarens arbetsuppgifter i olika säljorganisationer.
 • Strategier för kundorienterat, målinriktat och framgångsrikt försäljningsarbete.
 • Innebörden i begreppet kundresa. Exempel på touchpoints under kundresan som ett handelsföretag kan ha med kunden samt exempel på kommunikation, service och upplevelser som kunden kan efterfråga vid respektive touchpoint.
 • Kundvårdande åtgärder för att skapa, bibehålla och utveckla en kundkrets.
 • Hur attityder, värderingar och förhållningssätt kan påverka försäljningssituationer.
 • Säljpsykologi och kundpsykologi.
 • Planering, organisering och genomförande av kundorienterat och målinriktat säljarbete.
 • Metoder för att öka försäljning genom merförsäljning.
 • Praktisk säljkommunikation, till exempel hur produktdemonstrationer kan utföras.
 • Presentationsteknik inom försäljning.
 • Relevanta lagar och andra bestämmelser inom området försäljning samt etiska regler inom området.
 • Grundläggande kalkyl- och lönsamhetsberäkningar.
 • Ergonomiska och miljömedvetna arbetssätt i samband med försäljningsarbete.
 • Metoder för att utvärdera försäljningsarbete.
 • Interaktion och kommunikation i olika kund- och servicesituationer.

Svenska 3 100p 

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll: 

 • Muntlig framställning med fördjupad tillämpning av den retoriska arbetsprocessen som stöd i planering och utförande samt som redskap för analys. Användning av såväl digitala som andra presentationstekniska hjälpmedel för att stödja och förbättra muntliga framställningar. 
 • Viktiga generella drag som rör disposition, språk och stil i texter av vetenskaplig karaktär. 
 • Läsning av och arbete med texter, vilket inkluderar strukturering, sovring, sammanställning, sammanfattning och källkritisk granskning. 
 • Skriftlig framställning som anknyter till den vetenskapliga texttypen och som behandlar någon aspekt av svenskämnet. Användning av digitala verktyg för textbearbetning samt för respons på och samarbete när det gäller texter. 
 • Skönlitterära texter, författade av såväl kvinnor som män, inom genrerna prosa, lyrik och dramatik. Litteraturvetenskapligt inriktad analys av stilmedel och berättartekniska grepp. Litteraturvetenskapliga begrepp och verktyg. 
 • Det svenska språkets ursprung, historiska utveckling och släktskapsförhållanden. Språkförändring. 

Svenska som andraspråk 3 100p

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

 • Muntlig framställning av utredande och argumenterande slag för olika mottagare. Strategier för att förstå och göra sig förstådd i samtal, diskussioner, debatter och föredrag. Faktorer som gör en muntlig presentation intressant och övertygande. Användning av såväl digitala som andra presentationstekniska hjälpmedel för att stödja och förbättra muntliga framställningar. Deltagande i samtal och diskussioner, där språk, innehåll och disposition anpassats till syfte och mottagare, och där argument används för att tydliggöra egna åsikter och bemöta andras argument. Disposition, språkliga drag och retoriska grepp i olika typer av muntlig framställning.
 • Skriftlig framställning av utredande och argumenterande texter av vetenskaplig karaktär. Användning av digitala verktyg för textbearbetning samt för respons på och samarbete när det gäller texter. Strategier för att skriva olika typer av texter som är anpassade efter ämne, syfte, situation och mottagare. Textuppbyggnad, textmönster och språkliga drag. Referat- och citatteknik samt grundläggande kunskaper i källkritik.
 • Svenska språkets ordförråd och struktur i olika kommunikationssituationer.
 • Läsning av och samtal om texter av olika slag, med tonvikt på att strukturera, referera, värdera och kritiskt granska större textmängder, samt diskutera dispositionen, språket och stilen i texter av vetenskaplig karaktär.
 • Läsning av och samtal om skönlitteratur författad av såväl kvinnor som män från olika kulturer och tider, med tonvikt på att sammanfatta, tolka, värdera och referera till texterna.
 • Språklig variation och språkanvändning, med tonvikt på hur kön, social bakgrund och kulturell tillhörighet påverkar människors sätt att tala och skriva och hur språket kan användas för att uttrycka maktförhållanden. Skillnader mellan majoritetssamhällets och minoriteternas språkbruk.
 • Reflektion över språkinlärning, med tonvikt på att utveckla strategier för fortsatt lärande.

Svetskurs 100p

OBS! Endast för IN.

Underhåll – hydraulik och pneumatik 100p 

OBS! Endast för EE 

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll: 

 • Konstruktionsprinciper för hydrauliska styrsystem och reglersystem. 
 • Energiöverföring, systemfunktion och systemuppbyggnad. 
 • Styrningsteknik och proportionalteknik. 
 • Styrning via bus-teknik. 
 • Hantering av höga hydrauliska tryck och skaderisker i samband med det. 
 • Renovering och montage av komponenter. 
 • Medie- och genereringsteknik av hydrauliskt tryck. 
 • Ritningar och scheman, förbindelseelement, blockmontage, specialcylindrar, vriddon och gripdon. 
 • Montageteknik, standarder och symboler för säkerhet och komponenter. 
 • Föreskrifter om arbetsmiljö, person- och maskinsäkerhet samt övriga krav och bestämmelser inom teknikområdet. 
 • Termer och begrepp inom teknikområdet.