Individuellt val yrkesprogram årskurs 2

Kursbeskrivningar läsår 2022/2023

Akut omhändertagande 100p 

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:  

 • Lagar och andra bestämmelser som styr räddningstjänsten.
 • Prehospitalt omhändertagande av drabbade enligt L-ABCDE-principen.
 • Hjärt-lungräddning (HLR) för vuxna.
 • Grunderna för hjärt-lungräddning och akut omhändertagande av barn.
 • Sjukdomsfall viktiga att känna till, till exempel epilepsi, diabetes, allergier.
 • Akut omhändertagande avseende anatomi, fysiologi, kinematik och skadelära.
 • Fysiska, psykiska och sociala krav som kan påverka hälsa och arbetsinsats.
 • Bemötande av människor i olika olyckssituationer.

Engelska 6 100p 

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll: 

Kommunikationens innehåll 

 • Konkreta och abstrakta ämnesområden med anknytning till elevernas utbildning samt samhälls- och arbetsliv; aktuella ämnesområden; tankar, åsikter, idéer, erfarenheter och känslor; etiska och existentiella frågor. 
 • Teman, motiv, form och innehåll i film och skönlitteratur; författarskap och litterära epoker. 
 • Levnadsvillkor, attityder, värderingar, traditioner, samhällsfrågor samt kulturella, historiska, politiska och sociala förhållanden i olika sammanhang och delar av världen där engelska används. 

Reception 

 • Talat språk, även med social och dialektal färgning, och texter, även komplexa och formella, som är berättande, diskuterande, argumenterande, rapporterande och redogörande, även via film och andra medier. 
 • Sammanhängande talat språk och samtal av olika slag, till exempel debatter, föredrag och intervjuer. 
 • Samtida och äldre skönlitteratur, dikter, dramatik och sånger. 
 • Texter av olika slag och med olika syften, till exempel formella brev, populärvetenskapliga texter och recensioner. 
 • Strategier för källkritiskt förhållningssätt när man lyssnar till och läser framställningar från olika källor och i olika medier. 
 • Strategier för att söka relevant information i större textmängder eller längre sekvenser av talat språk och för att uppfatta perspektiv och underförstådd betydelse. 
 • Hur struktur och sammanhang byggs upp samt hur attityder, perspektiv och stilnivå kommer till uttryck i talat och skrivet språk i olika genrer. 
 • Hur språk, bilder och ljud används för att påverka till exempel i politiska tal och reklam. 

Produktion och interaktion 

 • Muntlig och skriftlig produktion och interaktion i olika situationer och med olika syften, där eleverna argumenterar, rapporterar, ansöker, resonerar, sammanfattar, kommenterar, värderar och motiverar sina åsikter. 
 • Strategier för att bidra till och aktivt medverka i argumentation, debatter och diskussioner med anknytning till samhälls- och arbetslivet. 
 • Olika sätt att kommentera och föra anteckningar när man lyssnar till och läser framställningar från olika källor. 
 • Bearbetning av språk och struktur i egna och andras muntliga och skriftliga framställningar, även i formella sammanhang. Anpassning till genre, situation och syfte. 

Etnicitet och kulturmöten 100p 

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll: 

 • Svenska kulturer och kulturmöten i ett globaliserat och mångkulturellt samhälle.
 • Innebörden i begreppen kultur, etnicitet, nationalitet och religion.
 • Migration, dess bakgrund och konsekvenser för människors levnadsförhållanden och delaktighet i samhället.
 • Politiska beslut och ställningstaganden i samband med migration.
 • Kritisk bearbetning av information från olika källor.
 • Aktuella företeelser i dagens mångkulturella samhälle och svensk samhällsdebatt om integrations- och segregationsfrågor

Fordonskurser 200p 

OBS! Endast för FT. Valet gäller årskurs 2 och 3.

Handel specialisering 100p 

OBS! Endast för FS lärling.

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

 • Yrken och arbetsuppgifter inom valt verksamhetsområde.
 • Organisationsformer och verksamhetsformer inom valt verksamhetsområde.
 • Entreprenörskap och eget företagande inom valt verksamhetsområde.
 • Försäljningsinriktade och serviceinriktade arbetsuppgifter inom valt verksamhetsområde.
 • Varuexponering i olika marknadsföringskanaler och på olika digitala plattformar. Exponering av varor i olika prisklasser, i olika branscher och mot olika målgrupper.
 • Lagar och andra bestämmelser inom handelssektorn, däribland lagar om arbetsrätt och diskrimineringslagen. Etiska regler inom valt verksamhetsområde.
 • Butiksekonomi och kalkylering, med fokus på omsättningshastighet, beställningspunkt, omräkningstal och riskbedömningar.
  Miljö- och säkerhetsfrågor inom valt verksamhetsområde.

Hållbart samhällsbyggande 100p 

OBS! Endast för BA lärling.

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll: 

 • Grundläggande begrepp inom området hållbar utveckling.
 • Planerings- och beslutsprocesser inom samhällsplaneringsområdet.
 • Stadsbyggnadsidéer och samhällsutveckling ur ett historiskt och socialt perspektiv.
 • Infrastrukturella lösningar och tekniska system vid till exempel bostadsplanering och planering av transportsystem.
 • Miljökonsekvensbeskrivningar.
 • Tekniska, estetiska, sociala, ekonomiska, demokratiska, etiska och kvalitativa aspekter på samhällsbyggande.
 • Olika tekniker, verktyg och uttryckssätt för att analysera, karaktärisera och dokumentera omgivningen i samband med förslag till förändringar.
 • Ritningar, planer och modeller som används vid samhällsplanering.
 • Användninga av geografiska informationssystem (GIS) i planeringsprocessen.
 • Ritprogram inom området, till exempel cad (computer aided design).
 • Samband mellan livsstilsfrågor och utformningen av ett hållbart samhälle.
 • Praktiska fallstudier.

Matematik 2a 100p 

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll: 

Taluppfattning, aritmetik och algebra

 • Metoder för beräkningar med kalkylprogram vid budgetering.
 • Metoder för beräkningar med potenser med rationella exponenter, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Strategier för att formulera algebraiska uttryck, formler och ekvationer kopplat till konkreta situationer och karaktärsämnena.
 • Hantering av kvadrerings- och konjugatregeln i samband med ekvationslösning.
 • Räta linjens ekvation samt hur analytisk geometri binder ihop geometriska och algebraiska begrepp.
 • Användning av linjära ekvationssystem i problemlösningssituationer.
 • Algebraiska och grafiska metoder för att lösa potens- och andragradsekvationer samt linjära ekvationssystem, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Lösning av exponentialekvationer med digitala verktyg.

Geometri

 • Fördjupning av geometriska begrepp valda utifrån karaktärsämnenas behov, till exempel sinus, cosinus, tangens, vektorer och symmetrier.
 • Matematisk argumentation med hjälp av grundläggande logik inklusive implikation och ekvivalens samt jämförelser med hur man argumenterar i vardagliga och yrkesmässiga sammanhang.

Samband och förändring

 • Begreppet funktion, definitions- och värdemängd. Tillämpningar av och egenskaper hos linjära funktioner samt potens-, andragrads- och exponentialfunktioner.
 • Representationer av funktioner, till exempel i form av ord, gestaltning, funktionsuttryck, tabeller och grafer.
 • Konstruktion av grafer till funktioner samt bestämning av funktionsvärde och nollställe, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Skillnader mellan begreppen ekvation, algebraiskt uttryck och funktion.

Problemlösning

 • Strategier för matematisk problemlösning inklusive modellering av olika situationer, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Hur matematiken kan användas som verktyg i behandlingen av omfångsrika problemsituationer i karaktärsämnena. Matematikens möjligheter och begränsningar i dessa situationer.
 • Matematiska problem av betydelse för samhällsliv och tillämpningar i andra ämnen.
 • Matematiska problem med anknytning till matematikens kulturhistoria.

Musik 100p

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

 • Musicerande i gehörsbaserad och noterad musik med röst eller instrument.
 • Musikalisk kommunikation med röst och rörelse i musik och danser från olika tider eller kulturer. Stildrag och kännetecken.
 • Sånger, alternativt låtar och danser, från olika tider eller kulturer.
 • Instudering i grupp.
 • Instrument och deras grundläggande egenskaper, kvaliteter och inbördes relationer. Grundläggande röstvård och metoder för det.
 • Grundläggande musikskapande och bearbetning av musikaliskt material, till exempel att göra en andrastämma, välja instrumentering, kompstil, musikalisk form och disposition.
 • Grundläggande musikalisk gestaltning och kommunikation vid framträdande inför publik och i samarbete med andra.
 • Programvaror för musikbearbetning och grundläggande hantering av musikteknisk utrustning och digital bearbetning av musikaliskt material.
 • Grundläggande arbetsmiljö vid musikutövning, till exempel elsäkerhet, ergonomi och hörselvård.

Praktisk marknadsföring 1 100p

OBS! Endast för HV lärling.

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

 • Affärsidé, marknads- och säljplan.
 • Marknadsföring och säljkampanjer och andra säljfrämjande åtgärder.
 • Sortiment, butiksprofil och kundens uppfattning och butiksupplevelse.
 • Snabbtextning och säljstödsmaterial.
 • Datorstöd i exponeringsarbetet.
 • Konsument- och marknadslagar.
 • Etiska regler.
 • Butiksmatematik, till exempel beställningspunkt och omräkningstal, marginal och pålägg, samt riskbedömningar.
 • Metoder för utvärdering av marknadsföring.
 • Butikskommunikation och hur butiksmiljön påverkar och vägleder kunders köpbeteende i butiken.
 • Butikskommunikatörens uppgifter i olika slags butiker, till exempel dagligvarubutiker och fackhandelsbutiker.

Servering 2 200p

OBS! Endast för RL/kock lärling. Valet gäller årskurs 2 och 3.

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

 • Metoder, material, redskap och annan utrustning som används vid servering i matsal.
 • Uppdukningar i matsal med specialbestick för olika typer av menyer.
 • Trender och koncept för uppdukning och servering.
 • Arbetsorganisation och samverkan i gästmatsal.
 • Bärtekniker i matsal.
 • Servering och uppläggning av mat vid bord i matsal.
 • Matsedlar, deras uppbyggnad och innehåll samt måltidsrätter och matlagningstermer.
 • Dryckesservering.
 • Gästbemötande, service och försäljning.
 • Kassaarbete, kassarutiner och redovisning.
 • Kalkylering och prissättning.
 • Arbetsmiljö och säkerhet samt lagar och andra bestämmelser inom området.
 • Hygien och ändamålsenlig klädsel.

Svenska 2 100p

OBS! Ej valbar för BF och VO.

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

 • Muntlig framställning av utredande och argumenterande slag i och inför grupp. Användning av såväl digitala som andra presentationstekniska hjälpmedel för att stödja och förbättra muntliga framställningar.
 • Uppbyggnad, språk och stil i olika typer av texter samt referat och kritisk granskning av texter. Skriftlig framställning av utredande och argumenterande texter. Normer och stildrag som hör till dessa texttyper. Användning av digitala verktyg för textbearbetning samt för respons på och samarbete när det gäller texter.
 • Svenska och internationella författarskap, såväl kvinnliga som manliga, och skönlitterära verk, vilket även inkluderar teater samt film och andra medier, från olika tider och epoker. Dansk och norsk skönlitteratur, delvis på originalspråk. Relationen mellan skönlitteratur och samhällsutveckling, dvs. hur skönlitteraturen har formats av förhållanden och idéströmningar i samhället och hur den har påverkat samhällsutvecklingen.
 • Skönlitterära verkningsmedel. Centrala litteraturvetenskapliga begrepp och deras användning.
 • Svenska språkets uppbyggnad, dvs. hur ord, fraser och satser är uppbyggda samt hur de samspelar i grammatiken.
 • Språkförhållanden i Sverige och övriga Norden, till exempel språklagstiftning, minoritetsspråk och dialekter.

Svenska som andraspråk 2 100p

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

 • Muntliga utredande och argumenterande presentationer i och inför en grupp. Användning av såväl digitala som andra presentationstekniska hjälpmedel för att stödja och förbättra muntliga framställningar. Strategier för att förstå och göra sig förstådd i samtal, diskussioner och presentationer. Deltagande i samtal och diskussioner, där språk, innehåll och disposition anpassats till syfte och mottagare, och där argument används för att tydliggöra egna åsikter och bemöta andras argument.
 • Skriftlig framställning av utredande och argumenterande texter. Strategier för att skriva olika typer av texter som är anpassade efter ämne, syfte, mottagare. Användning av digitala verktyg för textbearbetning samt för respons på och samarbete när det gäller texter. Textuppbyggnad, textmönster och språkliga drag i framför allt utredande och argumenterande texter. Referat- och citatteknik samt hänvisningar till olika källor.
 • Svenska språkets ordförråd och struktur i olika kommunikationssituationer.
 • Läsning av och samtal om texter som används i vardags-, samhälls-, studie- och arbetsliv.
 • Läsning av och samtal om skönlitteratur författad av såväl kvinnor som män från olika kulturer och tider som ger underlag för att utveckla språket och samtala om berättarstrukturer, allmänmänskliga teman och vanliga litterära motiv.
 • Språklig variation i Sverige och i det svenska språket. Språksläktskap och språkförändringar. Svenskans, invandrarspråkens, minoritetsspråkens, teckenspråkets och dialekternas ställning och status.
 • Jämförelse mellan svenska, elevens modersmål och andra språk som eleven har kunskaper i.

Svetskurs 100p

OBS! Endast för IN.

Underhåll – hydraulik och pneumatik 100p 

OBS! Endast för EE.

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll: 

 • Konstruktionsprinciper för hydrauliska styrsystem och reglersystem. 
 • Energiöverföring, systemfunktion och systemuppbyggnad. 
 • Styrningsteknik och proportionalteknik. 
 • Styrning via bus-teknik. 
 • Hantering av höga hydrauliska tryck och skaderisker i samband med det. 
 • Renovering och montage av komponenter. 
 • Medie- och genereringsteknik av hydrauliskt tryck. 
 • Ritningar och scheman, förbindelseelement, blockmontage, specialcylindrar, vriddon och gripdon. 
 • Montageteknik, standarder och symboler för säkerhet och komponenter. 
 • Föreskrifter om arbetsmiljö, person- och maskinsäkerhet samt övriga krav och bestämmelser inom teknikområdet. 
 • Termer och begrepp inom teknikområdet.

VVS-isolering

OBS! Endast för VF.

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

 • Olika typer av isoleringsmaterial samt deras konstruktion, egenskaper och användningsområden. Historik över äldre isoleringsmaterial och arbetsmetoder.
 • Material för ytbeklädnad av VVS-installationer samt materialens användningsområden.
 • Planering och organisering av arbetsplatser och arbetsuppgifter vid isolering av VVS-installtioner.
 • Isoleringsteori, ritningar, arbetsbeskrivningar och monteringsanvisningar.
 • Isoleringsteknik med metoder och utrustning för VVS-installationer.
 • Montering av rörskålar med spirallindning och bandning samt av olika ytbeklädnader, till exempel plastplåt och tunn mönsterpräglad aluminiumplåt.
 • Utbredning av plastplåt och tunn mönsterpräglad aluminiumplåt.
 • Verktyg, maskiner och andra hjälpmedel.
 • Arbetsmiljö, hälsa och säkerhet enligt skyddsföreskrifter. Hur man arbetar säkert såväl för egen del som för den som använder installationen.
 • Ergonomiskt riktigt arbetssätt.
 • Kontroll och dokumentation av utförda åtgärder.

Källa: skolverket.se