Individuellt val högskoleförberedande program

Kursbeskrivningar läsår 2022/2023

Bild 1a1 och 1a2 50+50p

Ej valbar för TEDES.

Bild 1a1 - Höstterminen. 
Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

 • Betraktande, analys och tolkning av, och även samtal om, eget och andras arbete med bilder. Sammanhangets betydelse för tolkningen.
 • Grundläggande kompositionstraditioner för två- och tredimensionella bilder samt färglära.
 • Bildspråkliga grundbegrepp och deras användbarhet i praktiskt bildarbete.
 • Arbete med konstnärliga processer, enskilt och i grupp. Metoder för idéproduktion, till exempel brainstorming, skissarbete, inspirerande förebilder. Problemlösning i bild.
 • Gestaltande bildarbete i två- och tredimensionella tekniker i nya och traditionella material, metoder och medier. Bildens uttrycksmedel, till exempel linje, form, färg, ljus och skugga, och hur de hänger samman med det färdiga bilduttrycket.
 • Bilders funktioner och användningsområden.

Bild 1a2 - Vårterminen.
Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

 • Betraktande, analys, tolkning av och samtal om egna och andras visuella framställningar i anslutning till bildarbetet. Sammanhangets betydelse för tolkningen.
 • Grundläggande kompositionstraditioner för två- och tredimensionella bilder samt färglära.
 • Bildspråkliga grundbegrepp och deras användbarhet i praktiskt bildarbete.
 • Diskussioner och värderingsövningar omkring eget och andras arbete med bilder.
 • Arbete med konstnärliga processer, enskilt och i grupp. Metoder för idéproduktion, till exempel brainstorming, skissarbete, inspirerande förebilder. Metoder för dokumentation i syfte att driva och ta ansvar för sina egna arbetsprocesser och dokumentation, till exempel portföljmetoden.
 • Problematisering av ett stoff och problemlösning i bild.
 • Gestaltande bildarbete i två- och tredimensionella tekniker i nya och traditionella material, metoder och medier. Bildens uttrycksmedel, till exempel linje, form, färg, ljus och skugga, och hur de hänger samman med det färdiga bilduttrycket.
 • Metoder och principer för redovisningar och presentationer av färdiga arbeten.
 • Bilders funktioner och användningsområden, skillnader mellan olika genrer.
 • Etiska förhållningssätt, arbetsmiljö och lagar och andra bestämmelser om upphovsrätt.

Engelska 7 100p

OBS! Endast för årskurs 3. Meritkurs.

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

Kommunikationens innehåll 

 • Teoretiska och komplexa ämnesområden, även av mer vetenskaplig karaktär, med anknytning till elevernas utbildning, valt fördjupningsområde, samhällsfrågor och arbetsliv; tankar, åsikter, idéer, erfarenheter och känslor; kulturyttringar i samtiden och historien, till exempel litterära epoker. 
 • Samhällsfrågor, kulturella, historiska, politiska och sociala förhållanden samt etiska och existentiella frågor i olika sammanhang och delar av världen där engelska används. 

Reception 

 • Talat språk, även med social och dialektal färgning, och texter, även komplexa och formella, som är berättande, diskuterande, argumenterande, rapporterande, redogörande och utredande, även via film och andra medier. 
 • Sammanhängande talat språk och samtal av olika slag, till exempel debatter, fördjupande reportage och föreläsningar. 
 • Samtida och äldre skönlitteratur och annan fiktion inom olika genrer, till exempel dramatik. 
 • Texter av olika slag och med olika syften, till exempel avtalstexter, fördjupande artiklar och vetenskapliga texter. 
 • Strategier för att överblicka och strukturera information i större textmängder eller längre sekvenser av talat språk. 
 • Strategier för att dra slutsatser om talat språk och texter när det gäller attityder, perspektiv, syfte och värderingar samt för att uppfatta underförstådd betydelse. 
 • Hur muntliga och skriftliga framställningar i olika genrer är uppbyggda. Hur stilistiska och retoriska grepp används för olika syften samt hur språk används som maktmedel. 

Produktion och interaktion 

 • Muntlig och skriftlig produktion och interaktion i olika situationer och med olika syften, där eleverna argumenterar ur olika perspektiv, ansöker, resonerar, värderar, utreder, förhandlar och motiverar sina åsikter. 
 • Muntlig och skriftlig framställning inom valt fördjupningsområde. 
 • Strategier för användning av olika typer av källor, med källkritisk medvetenhet och vedertagna sätt att ange källor, inom valt fördjupningsområde och inom andra områden. 
 • Strategier och modern teknik för att medverka i, leda och dokumentera samtal och skriftlig kommunikation i olika medier, till exempel i arbetsprocesser och förhandlingssituationer med anknytning till samhälls- och arbetslivet. 
 • Användning av grundläggande stilistiska och retoriska grepp. 
 • Bearbetning av språk och struktur i egna och andras framställningar, i formella och komplexa sammanhang, och för att skapa anpassning till genre, stilnivå och syfte. 

Entreprenörskap 100p

OBS! Ej valbar för EK och ES. Inom kursen startas UF företag. 

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

 • Entreprenörskapets betydelse för individer, organisationer, företag och samhällen inom områden som är relevanta för elevernas utbildning. 
 • Idéutvecklingsprocesser: hur man skapar, värderar, förverkligar, vidareutvecklar eller överger idéer inom projektets verksamhetsområde. I samband med det behandlas hur produkter och idéer skyddas genom lagar och andra bestämmelser, till exempel upphovsrätt. 
 • Grundläggande projektmetodik: hur man formulerar mål, planerar, organiserar och fördelar ansvar, genomför, presenterar och utvärderar ett projekt. I samband med det behandlas hur man identifierar, skapar och samverkar i nätverk. 
 • Grundläggande mötesteknik och dokumentation. 
 • Ledarskap och grupprocesser. I samband med det behandlas problemlösning. 
 • Tillämpad marknadsföring inom projektets verksamhetsområde utifrån lagar och andra bestämmelser. 
 • Presentationsteknik anpassad till syfte, mottagare och situation. 
 • Finansieringsformer inom projektets verksamhetsområde, ekonomisk planering, dokumentation och uppföljning. 

Företagsekonomi 1 100p

OBS! Ej valbar för EK.

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll: 

 • Företagens roll och villkor i samhället i fråga om samhällsnytta och samhällsansvar, i nutiden och ur ett historiskt perspektiv. 
 • Olika typer av företag och företagsformer. I samband med det behandlas hur man startar ett företag samt affärsidéns utformning och betydelse. 
 • Grundläggande företagsekonomiska begrepp och modeller samt kalkylering. 
 • Grundläggande budgeteringsformer, bokföring och bokslut. 
 • Grundläggande metoder i marknadsföring. I samband med det behandlas företagens etiska ansvar samt lagar och andra bestämmelser som styr företagens marknadsföring. 
 • Grundläggande projektmetodik i samband med enkla företagsekonomiska projekt. 

Historia 2a 100

OBS! Endast för EK, SABET och SAMED.

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll: 

 • Tematiska fördjupningar kring historiska frågeställningar av betydelse för individer, grupper och samhällen, till exempel lokalhistoria, global migration och kulturmöten, olika historiska världsbilder, synen på jämställdhet och människors värde samt resursutnyttjande och människors förhållande till naturen. 
 • Historiska begrepp och förklaringsmodeller, och deras tillämpning på olika historiska frågeställningar. 
 • Granskningar och tolkningar av historiskt källmaterial, till exempel arkivmaterial, pressmaterial och databaser, som utgångspunkt för behandling av historiska frågeställningar. 
 • Hur historia används inom olika kulturformer. Betydelsen av olika historiska teman inom olika genrer, till exempel film, litteratur och musik samt inom olika former av ungdomskultur. 

Hållbart samhällsbyggande 100p

Undervisningen i kursen ska behandla följande innehåll: 

 • Grundläggande begrepp inom området hållbar utveckling. 
 • Planerings- och beslutsprocesser inom samhällsplaneringsområdet. 
 • Stadsbyggnadsidéer och samhällsutveckling ur ett historiskt och socialt perspektiv. 
 • Infrastrukturella lösningar och tekniska system vid till exempel bostadsplanering och planering av transportsystem. 
 • Miljökonsekvensbeskrivningar. 
 • Tekniska, estetiska, sociala, ekonomiska, demokratiska, etiska och kvalitativa aspekter på samhällsbyggande. 
 • Olika tekniker, verktyg och uttryckssätt för att analysera, karaktärisera och dokumentera omgivningen i samband med förslag till förändringar. 
 • Ritningar, planer och modeller som används vid samhällsplanering. 
 • Användning av geografiska informationssystem (GIS) i planeringsprocessen. 
 • Ritprogram inom området, till exempel cad (computer aided design). 
 • Samband mellan livsstilsfrågor och utformningen av ett hållbart samhälle. 
 • Praktiska fallstudier 

Idrott och hälsa 2 100p

OBS! Endast för årskurs 3.

Undervisningen i kursen ska behandla följande innehåll: 

 • Upplevelsebaserade rörelseaktiviteter utomhus, till exempel paddling, klättring, ridning, orientering, friluftsliv och geografiskt betingade aktiviteter som skidåkning. 
 • Fysiologiska och psykologiska effekter av träning och fysisk aktivitet. 
 • Musik, rytm och dans som inspiration för att utveckla kroppslig förmåga. 
 • Hälsobegreppets grunder. Hälsofrämjande arbetssätt samt hur arbetssätten kan dokumenteras. 
 • Riskfaktorer i samband med fysiska aktiviteter, till exempel överträning och skador i samband med idrott och motionsaktiviteter. 
 • Idrott, dans och motionsaktiviteter som samhällsfenomen och som sociala och kulturella verktyg. 
 • Olika kroppsideals påverkan på människor, till exempel ätstörningar och dopning. 
 • Miljöer: samspel mellan situationens krav och människan utifrån ergonomiska aspekter 

Information och kommunikation 1 100p

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll: 

 • Verbal och icke verbal kommunikation i yrkessammanhang med koppling till olika teorier om kommunikation. 
 • Sociala medier och hur de används för att sprida och dela information samt skapa innehåll som andra kan delta i. 
 • Mötesteknik och sammanträdesdokument, till exempel kallelser, dagordningar och protokoll. 
 • Utformning av dokumentmallar enligt gällande standard. 
 • Standardprogram för kommunikation, text- och bildbehandling, registerhantering, kalkylering, layout, informationssökning och sociala medier. 
 • Metoder och tekniker för att utveckla och underlätta informationssökning, till exempel hur man tar till sig innehåll i dokument, instruktioner och andra texter samt hur man organiserar information. 
 • Muntliga och skriftliga presentationer, till exempel en bransch-, produkt-, eller företagspresentation. 
 • Lagar och andra bestämmelser som gäller information och kommunikation, till exempel personuppgiftslagen, lagen om upphovsrätt och etiska regler inom området. 
 • Ergonomi och arbetsmiljö, till exempel hur man skriver effektivt, arbetsplatsens utformning samt fysiska och psykosociala arbetsmiljöfrågor. 

Ledarskap och organisation 100p

OBS! Ej valbar för EKEKO och SABET.

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll: 

 • Begrepp, teorier och modeller som förklarar hur individer och grupper fungerar i organisatoriska sammanhang samt hur ledarskap fungerar. 
 • Grupprocesser, grupputveckling och konflikthantering. 
 • Kommunikation, samverkan och motivationsskapande faktorer inom en organiserad verksamhet. 
 • Ledarskap på olika nivåer, ledarstilar och ledarroller. I samband med det behandlas personlig ledarutveckling och hur man tar tillvara egna och andras resurser. 
 • Organisationsformer: olika metoder att organisera en verksamhet för att nå uppsatta mål av olika karaktär. 
 • Organisationskulturer: antaganden, värderingar och normer som präglar en organisation samt hur organisationskulturen påverkar ledarskap, medarbetare och resultat. 
 • Ledarskap och organisation ur ett etiskt och historiskt perspektiv samt i relation till frågor om demokrati och genus. 

Matematik 2b 100p

Endast valbar för ES.

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

Aritmetik, algebra och funktioner

 • Begreppet linjärt ekvationssystem. Metoder för att lösa linjära ekvationssystem.
 • Begreppet logaritm. Hantering av räkneregler för logaritmer i samband med lösning av exponentialekvationer. Metoder för att lösa exponentialekvationer.
 • Likheter och skillnader mellan exponential- och potensekvationer.
 • Motivering och hantering av konjugat- och kvadreringsreglerna.
 • Begreppet andragradsfunktion och egenskaper hos andragradsfunktioner, inklusive symmetrilinje, extrempunkt och nollställen.
 • Metoder för att lösa andragradsekvationer.

Statistik

 • Lägesmått och spridningsmått, inklusive percentiler och standardavvikelse, samt digitala metoder för att bestämma dessa.
 • Begreppet normalfördelning och egenskaper hos normalfördelat material. Digitala metoder för att göra beräkningar på normalfördelat material.
 • Begreppen regressionsanalys och korrelationskoefficient. Digitala metoder för regressionsanalys.

Logik och geometri

 • Begreppen implikation och ekvivalens.
 • Begreppen definition, sats och bevis.
 • Användning och motivering av grundläggande klassiska satser i geometri om vinklar och likformighet samt Pythagoras sats, inklusive exempel som omfattar beräkningar i koordinatsystem.

Problemlösning, verktyg och tillämpningar

 • Användning av digitala verktyg för att effektivisera beräkningar och komplettera metoder, till exempel vid ekvationslösning.
 • Problemlösning som omfattar begrepp och metoder i kursen, med särskild utgångspunkt i karaktärsämnen och samhällsliv.
 • Tillämpning och formulering av matematiska modeller i realistiska situationer. Utvärdering av matematiska modellers egenskaper och begränsningar.
 • Matematiska problem med anknytning till matematikens kulturhistoria.

Matematik 3b 100p

OBS! Endast för årskurs 3. Ej valbar för EKEKO, TE och NA. Meritkurs.

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll: 

Algebra 

 • Begreppen polynom och rationella uttryck samt generalisering av aritmetikens lagar till hantering av dessa begrepp. 
 • Algebraiska och grafiska metoder för att lösa polynomekvationer av högre grad. 

Samband och förändring 

 • Användning av begreppet geometrisk summa samt linjär optimering i tillämpningar som är relevanta för karaktärsämnena. 
 • Orientering kring kontinuerlig och diskret funktion samt begreppet gränsvärde. 
 • Egenskaper hos polynomfunktioner av högre grad. 
 • Begreppen sekant, tangent, ändringskvot och derivata för en funktion. 
 • Härledning och användning av deriveringsregler för potens- och exponentialfunktioner samt summor av funktioner. 
 • Introduktion av talet e och dess egenskaper. 
 • Algebraiska och grafiska metoder för bestämning av derivatans värde för en funktion. 
 • Algebraiska och grafiska metoder för lösning av extremvärdesproblem inklusive teckenstudium och andraderivatan. 
 • Samband mellan en funktions graf och funktionens första- och andraderivata. 
 • Begreppen primitiv funktion och bestämd integral samt sambandet mellan integral och derivata. 
 • Bestämning av enkla integraler i tillämpningar som är relevanta för karaktärsämnena. 

Problemlösning 

 • Strategier för matematisk problemlösning inklusive användning av digitala medier och verktyg. 
 • Matematiska problem av betydelse för samhällsliv och tillämpningar i andra ämnen. 
 • Matematiska problem med anknytning till matematikens kulturhistoria. 

Moderna språk steg 3 100p

OBS! Franska, Spanska eller Tyska. Meritkurs.

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

Kommunikationens innehåll 

 • Kända ämnesområden; vardagliga situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter och aktuella händelser; åsikter, känslor och erfarenheter. 
 • Levnadssätt, sociala relationer och kulturella företeelser i olika sammanhang och områden där språket används. 

Reception 

 • Tydligt talat språk, även med viss regional färgning, och texter, som är instruerande, beskrivande, berättande, diskuterande och kontaktskapande, även via film och andra medier. 
 • Samtal och sammanhängande talat språk, till exempel dialoger och intervjuer. 
 • Enkel sakprosa av olika slag och med olika syften, till exempel nyheter. 
 • Språkliga företeelser, till exempel uttal, intonation och grammatiska strukturer samt fasta språkliga uttryck, i det språk eleverna möter. 

Produktion och interaktion 

 • Instruktioner, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift. Diskussioner, samtal och skrivande för kontakt och kommunikation i olika situationer. 
 • Strategier för att lösa språkliga problem, till exempel med hjälp av omformuleringar och förklaringar. 
 • Strategier för att bidra till och aktivt medverka i samtal, till exempel genom att ta initiativ till interaktion, lyssna aktivt och avsluta på ett artigt sätt. 
 • Språklig säkerhet när det gäller till exempel uttal, intonation, fasta språkliga uttryck och grammatiska strukturer, mot tydlighet, variation och anpassning till syfte, mottagare och situation. 

Moderna språk steg 4 100p

OBS! Franska, Spanska eller Tyska. Meritkurs.

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll: 

Kommunikationens innehåll 

 • Kända ämnesområden; vardagliga situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter och aktuella händelser; åsikter, känslor och erfarenheter. 
 • Levnadssätt, sociala relationer och kulturella företeelser i olika sammanhang och områden där språket används. 

Reception 

 • Tydligt talat språk, även med viss regional färgning, och texter, som är instruerande, beskrivande, berättande, diskuterande och kontaktskapande, även via film och andra medier. 
 • Samtal och sammanhängande talat språk, till exempel dialoger och intervjuer. 
 • Berättelser och annan fiktion, även i talad eller dramatiserad form, samt sånger och dikter. 
 • Enkel sakprosa av olika slag och med olika syften, till exempel nyheter. 
 • Strategier för att uppfatta detaljer och förstå sammanhang samt för att anpassa lyssnande och läsning till framställningens form, innehåll och syfte. 
 • Olika sätt att söka, välja och värdera innehållet i texter och talat språk. 
 • Språkliga företeelser, till exempel uttal, intonation och grammatiska strukturer samt fasta språkliga uttryck, i det språk eleverna möter. 
 • Hur texter och talat språk varieras utifrån olika syften och sammanhang. 

Produktion och interaktion 

 • Instruktioner, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift. Diskussioner, samtal och skrivande för kontakt och kommunikation i olika situationer. 
 • Strategier för att lösa språkliga problem, till exempel med hjälp av omformuleringar och förklaringar. 
 • Strategier för att bidra till och aktivt medverka i samtal, till exempel genom att ta initiativ till interaktion, lyssna aktivt och avsluta på ett artigt sätt. 
 • Språklig säkerhet när det gäller till exempel uttal, intonation, fasta språkliga uttryck och grammatiska strukturer, mot tydlighet, variation och anpassning till syfte, mottagare och situation. 

Musik 100p

OBS! Ej valbar för ES.

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll: 

 • Musicerande i gehörsbaserad och noterad musik med röst eller instrument. 
 • Musikalisk kommunikation med röst och rörelse i musik och danser från olika tider eller kulturer. Stildrag och kännetecken. 
 • Sånger, alternativt låtar och danser, från olika tider eller kulturer. 
 • Instudering i grupp. 
 • Instrument och deras grundläggande egenskaper, kvaliteter och inbördes relationer. Grundläggande röstvård och metoder för det. 
 • Grundläggande musikskapande och bearbetning av musikaliskt material, till exempel att göra en andrastämma, välja instrumentering, kompstil, musikalisk form och disposition. 
 • Grundläggande musikalisk gestaltning och kommunikation vid framträdande inför publik och i samarbete med andra. 
 • Programvaror för musikbearbetning och grundläggande hantering av musikteknisk utrustning och digital bearbetning av musikaliskt material. 
 • Grundläggande arbetsmiljö vid musikutövning, till exempel elsäkerhet, ergonomi och hörselvård. 

Naturkunskap 2 100p

OBS! Ej valbar för NA och TE.

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll: 

 • Universums utveckling som förklaring till materians uppkomst och jordens sammansättning. 
 • Materians uppbyggnad, ämnens egenskaper, växelverkan, kretslopp och oförstörbarhet. Samband och skillnader mellan energi och materia. 
 • Evolutionens mekanismer och organismers utveckling. Hur livets villkor och ekologi kan studeras på olika nivåer. 
 • Människokroppens organ och organsystem, deras uppbyggnad, funktion, evolutionära utveckling och växelverkan med omgivningen. 
 • Organiska och oorganiska ämnen i vardag och samhälle. Industriella processer, teknikutveckling och miljöperspektiv som rör framställning av moderna material, livsmedel och andra produkter. 
 • Naturvetenskapliga arbetsmetoder, till exempel observationer, klassificering, mätningar och experiment samt etiska förhållningssätt och estetiska upplevelser kopplade till det naturvetenskapliga utforskandet. 
 • Naturvetenskapens betydelse för mänsklighetens kultur och världsbild. Upptäckter och framsteg inom till exempel medicin, energi och materialutveckling ur historiska, nutida och framtida perspektiv. 

Privatjuridik 100p

OBS! Ej valbar för EK.

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll: 

 • Konstitutionell rätt samt straffrätt och processrätt. En översikt över de svenska grundlagarna och deras förhållande till EU-rätt och internationell rätt. En översikt över regler som rör brott och straff samt det svenska rättegångsväsendet. 
 • Familjerätt och arvsrätt: regler som rör par- och familjerelationer samt arv, testamente och bodelning. 
 • Avtalsrätt: hur avtal sluts samt deras rättsverkan. 
 • Konsumenträtt och köprätt: regler som rör köp mellan konsument och näringsidkare, konsumentkrediter samt köp mellan privatpersoner. 
 • Fastighetsrätt: regler som rör köp av fast egendom samt hyra och andra nyttjanderätter. 
 • Arbetsrätt: arbetstagarens rättigheter och skyldigheter. 
 • Skadeståndsrätt: regler som rör ersättningsskyldighet för den som orsakat en skada. 
 • Försäkringsrätt: regler som rör försäkringar och hur de kan täcka uppkomna skador. 
 • Obeståndsrätt för fysiska personer: regler som gäller när privatpersoner inte kan betala sina skulder. 
 • Juridiska begrepp och problemlösning i rättsliga sammanhang. 

Psykologi 1 50p

OBS! Ej valbar för EK och SA.

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll: 

 • Psykologins historiska framväxt. I samband med det behandlas psykoanalysens och behaviorismens tidiga förklaringar av mänskliga beteenden, känslor och tankar. 
 • Kognitionspsykologi och dess tillämpningar: hur människan uppfattar och förstår sin omvärld och sig själv. I samband med det behandlas hur hjärnan tar emot och bearbetar information. 
 • Biologisk psykologi och dess tillämpningar: hur människan förstås utifrån fysiska förklaringar av tänkande, känslor och beteende. 
 • Socialpsykologi och dess tillämpningar: hur människan påverkas och formas tillsammans med andra utifrån de grupper och organisationer hon eller han tillhör. 
 • Verklighetsuppfattningar och självbilder. Hur de påverkas och formas. 
 • Psykisk hälsa och ohälsa med betoning på stress och stresshantering samt kriser och krishantering. 

Psykologi 2 50p

OBS! Ej valbar för EK och SA.

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll: 

 • Tillämpningsområden inom psykologin i relation till förändringar i samhället. 
 • Personlighetspsykologi och dess tillämpningar: hur individen beskrivs utifrån sina egenskaper och hur dessa påverkar individens beteende, känslor och tankar. 
 • Utvecklingspsykologi och dess tillämpningar: hur människan utvecklas genom livet i samspel mellan arv och miljö. 
 • Klinisk psykologi: psykisk ohälsa och olika psykologiska behandlingsalternativ. I samband med det behandlas arvets och miljöns betydelse för psykisk hälsa och ohälsa. 
 • Mediers, livsstilars och kulturs påverkan på mänskliga beteenden, känslor och tankar. 

Retorik 100p

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll: 

 • Muntlig framställning av olika slag och med olika syften: såväl monologisk framställning inför en grupp som dialogisk, i form av diskussions- och debattinlägg, och med olika tänkta arenor, vilket även inkluderar det offentliga rummet. Användning av såväl digitala som andra presentationstekniska hjälpmedel för att stödja och förbättra muntliga framställningar. 
 • Aktivt lyssnande samt konsten att ge respons på ett konstruktivt sätt. 
 • Retorikens praktiska och teoretiska användningsområden, framför allt dess roll som redskap för förberedelser inför muntlig framställning, som stöd för genomförande av muntlig framställning och som redskap för analys. 
 • Den retoriska arbetsprocessens sex delar: Intellectio: att ta reda på hur en aktuell kommunikationssituation ser ut och utifrån den formulera ett syfte med sin muntliga framställning. Inventio: att finna lämpligt stoff och goda argument. Dispositio: att organisera stoff och argument på lämpligt sätt. Elocutio: att välja språk och stil. Memoria: att på ett ändamålsenligt sätt använda manus och presentationstekniska hjälpmedel. Actio: att välja lämpligaste framförande med hjälp av kropp och röst. 
 • Analys av muntlig framställning i olika medier och nedtecknade tal. 
 • Grundläggande retoriska begrepp som behövs för att på ett metodiskt och strukturerat sätt tala om och analysera muntlig framställning. 
 • Frågan om yttrandefriheten i relation till etik, upphovsrätt och censur.

Källa: skolverket.se