När olyckan är framme

Kollektiv olycksfallsförsäkring

Oskarshamns kommun har tecknat försäkring hos Svedea för barn, ungdom och vissa andra grupper som anges nedan. 

För elever som går ut grund- eller gymnasieskola gäller försäkringen till och med 1 september det år eleven går ut skolan.

Försäkringen gäller för skada orsakad av olycksfall. En olycksfallsskada är en kroppsskada som drabbar den försäkrade ofrivilligt genom plötslig yttre händelse, det vill säga ett utifrån kommande våld mot kroppen.

Som olycksfall omfattas även

 • total hälseneruptur och vridvåld mot knä samt,
 • drunkning, insektsbett, solsting, värmeslag och förfrysning. Den dag sådan skada visar sig anses då vara tidpunkten för olycksfallet.

Som olycksfall omfattas inte kroppsskada som uppkommit till följd av

 • ensidig rörelse (förslitningsskada),
 • tuggning eller bitning,
 • smitta av bakterier eller virus eller annat smittämne, ej heller smitta eller förgiftning genom intagande av mat, dryck eller överkänslighetsreaktion,
 • användning av medicinska preparat, ingrepp, behandling eller undersökning som inte föranletts av olycksfallsskada som omfattas av denna försäkring,
 • försämring av hälsotillståndet om denna försämring enligt medicinsk erfarenhet sannolikt skulle ha inträffat även om olycksfallsskadan inte inträffat,
 • förlossning,
 • att den skadevållande händelsen på ett avgörande sätt orsakats av att den försäkrade var påverkad av sömnmedel eller till följd av användning av läkemedel på ett felaktigt sätt.

En häftig ansträngning som t ex medför en muskelbristning är inte att betrakta som ett olycksfall eftersom där saknas det moment av yttre händelse som kännetecknar olycksfallet.

Med olycksfall menas inte heller skada som godkänts av patientförsäkringen, som behandlings- eller läkemedelsskada.

Om du drabbas av olycksfall

 • Sök läkare eller tandläkare som är ansluten till försäkringskassan.
 • Spara alla kvitton.
 • Om taxi behövs mellan hemmet och skolan eller verksamheten på grund av olycksfallet måste detta styrkas med intyg från behandlande läkare. Av intyget måste framgå under vilken tid taxi beviljats. Innan taxiresorna påbörjas måste Svedea kontaktas för godkännande. Efter bekräftelse från Svedea kan beställning av taxiresor göras. Uppgift om adresser, skoltider m.m. lämnas till taxi.
 • Resekostnader till och från behandlingar ersätts i första hand från landstinget. Begär alltid “Intyg om utbetald reseersättning”.

Skadeanmälan

Enklaste sättet att anmälan en skada är direkt via skadeformuläret på Svedeas hemsida, svedea.se/gruppforsakringar/kommunolycksfall.

På Svedeashemsida hittar du även skadeblanketter och annan skaderelaterad information. Har du inte möjlighet att anmäla skadan online går det bra att kontakta Svedea oss via telefon, mejl eller post.

För frågor, vänligen kontakta Svedea

Svedeas skadeavdelning är öppen vardagar 8–17 (vid akuta skador övrig tid når du skadejour på samma nummer).

E-post: skadorforetag@svedea.se
Telefon: 0771-16 01 99

Postadress:
Svedea AB
Skador företag
Box 3489
103 69 STOCKHOLM