Systematiskt kvalitetsarbete

Modellen för det systematiska kvalitetsarbetet är framarbetad utifrån lagar,
läroplan, Skolverkets stödmaterial för kvalitetsarbete BRUK, allmänna råd för
systematiskt kvalitetsarbete samt stöd av forskare vid Linnéuniversitetet och
tar sin utgångspunkt i:

  • att klargöra hur arbetet ska bedrivas och vilka mål som ska följas upp samt beskriva ansvarsfördelningen mellan huvudman och enheterna
  • att synliggöra och utveckla verksamheten så att alla barn och elever når hög måluppfyllelse
  • att utveckla besöksverksamheten så att den håller god kvalitet
  • att det sker i den dagliga verksamheten
  • att det bygger på rutiner som är kända och tidsatta
  • att bildningsnämnden kontinuerligt ska få information om verksamheternas måluppfyllelse i relation till verksamheternas förutsättningar

För att få veta mer om bildningsförvaltningens systematiska kvalitetsarbete kontakta utvecklingsledarna.