Lämna inkomstuppgift

Ensamstående, sammanboende eller gifta vårdnadshavare samt familjehemsföräldrar är, i egenskap av platsinnehavare, avgiftspliktiga och betalningsansvariga för avgiften. Platsinnehavare är också ansvarig uppgiftslämnare för schema och inkomst.

Vid växelvis boende är det den vårdnadshavare som barnet vistas hos vid nyttjandet av platsen, som är platsinnehavare och därmed betalningsansvarig för avgiften och ansvarig uppgiftslämnare för schema och inkomst.

Ändringar görs alltid via Oskarshamns kommuns e-tjänst förskola, fritidshem och skola. 

Maxtaxa och inkomsttak

Oskarshamns kommun följer förordningen om maxtaxa. Skolverket fastställer ett inkomsttak för de avgifter som kommunerna får ta ut. När Skolverket justerar beloppet, följer kommunen den justeringen. Maxtaxa gäller i både kommunal och fristående förskola. 

De olika avgiftnivårerna för maxtaxa.

Inkomsten avgör avgiften

Hushållets samlade inkomst per månad före skatt avgör hur stor avgiften blir.

Med hushåll menas ensamstående eller makar/sambos med gemensamt hushåll. Om din make/maka/sambo inte är förälder till barnet, ska dennes inkomst räknas med. När en vårdnadshavare arbetar utomlands räknas även den inkomsten som grund för hushållets avgift (se avsnittet Sambokontroll).

Den inkomst som ska anges är månadsinkomsten före skatt, det vill säga, årsinkomsten delat på 12 månader. Den taxerade årsinkomsten hämtas från Skatteverket och kontrolleras i inkomstkontrollen.

Platsinnehavare som inte lämnar inkomstuppgift debiteras högsta avgift, maxtaxa.

Platsinnehavare är skyldig att anmäla förändringar som påverkar avgiften och uppmanas att kontrollera att rätt avgift fakturerats för att undvika efterbetalningar och krediteringar.
Ändringar av avgiften sker vid närmast efterföljande månadsskifte.

Inkomstuppgifter ska lämnas via Oskarshamns kommuns e-tjänst

 • innan barnet börjar sin plats i förskola eller fritidshem.
 • när hushållets inkomst förändras
 • efter begäran från bildningsförvaltningen.

Sambokontroll – varje månad genomförs en sambokontroll som baseras på folkbokföringsadressen för att säkerställa det gemensamma hushållets avgiftsgrundande inkomster.

Inkomstkontroll – lämnade inkomstuppgifter kommer att kontrolleras mot Skatteverket. Om lämnade inkomstuppgifter är oriktiga kommer detta medföra att rätt avgift fastställs och faktureras/ återbetalas retroaktivt efter genomförandet av inkomstkontrollen.

Följande är exempel på avgiftsgrundande inkomster

 • Lön före skatt (brutto) inklusive exempelvis bonus, övertid, jourtillägg
 • Förmåner före skatt (brutto) exempelvis bil-, bostads- och kostförmån
 • Sjukpenning före skatt (brutto)
 • Föräldrapenning och tillfällig föräldrapenning före skatt (brutto)
 • Utbildningsbidrag före skatt (brutto)
 • Arbetslöshetsersättning före skatt (brutto)
 • Vårdbidrag för handikappat barn före skatt (arvodesdelen)
 • Privatpension och livränta före skatt
 • Aktivitetsersättning före skatt
 • Arvode för vård av barn i familjehem före skatt
 • Familjebidrag i form av familjepenning/dagpenning före skatt
 • Aktivitetsstöd före skatt

För personer med eget företag är det överskottet i inkomstslaget näringsverksamhet som räknas. Det är således bara den inkomst av aktiv och/eller passiv näringsverksamhet som förs ut på deklarationens huvudblankett som ska medräknas.

Följande är exempel på inkomster som INTE som avgiftsgrundande

 • Allmänt barnbidrag
 • Underhållsbidrag
 • Bostadsbidrag
 • Handikappersättningar
 • Omkostnadsdel för familjehemsersättning
 • Studiemedel (CSN) 
 • Försörjningsstöd 
 • Etableringsersättning

Inkomstkontrollen för 2019 som utförs 2021!

Kontroll och beräkning för inkomstkontrollen 2019 är nu helt klar.

Besked skickas ut under september till platsinnehavare som berörs av avgiftsjustering för inkomståret/taxeringsåret 2019. 

Till er som betalat in för mycket och ska ha en återbetalning, så sker det utskicket i slutet av oktober.

Vid frågor ring Servicecenter eller maila på avgiftskontroll@oskarshamn.se