Inkomst- och sambokontroll

Inkomstkontroll görs årligen

Oskarshamns kommun kommer årligen att genomföra en inkomstkontroll av de familjer som har placering i förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg för respektive år. De inkomstuppgifter hushållen lämnat in jämförs med taxerade årsinkomster hos Skatteverket.

Det är platsinnehavarna som meddelar vilken inkomst hushållet har och också meddelar när det blir förändringar. Bildningsförvaltningen vill med kontrollen följa upp att rätt avgift debiterats. Det är en rättvise- och trygghetsfråga att alla betalar rätt avgift enligt den taxa som gäller.

Om kontrollen visar att fel avgift har betalats kommer en avgiftsjustering att ske. Om en platsinnehavare betalat för lite skickas en retroaktiv faktura ut och om en platsinnehavare har betalat för mycket görs en återbetalning.

Kontrollen genomförs retroaktivt varje år, vilket innebär att uppgifterna som kontrolleras avser 2 år bakåt i tiden.

Sambokontroll görs varje månad

Bildningsförvaltningen införde 1 februari 2015 en så kallad sambokontroll.

Detta innebär för dig som platsinnehavare att du betalar din avgift enligt ditt hushålls gemensamma inkomster. Det innebär för vårdnadshavare som inte bor ihop, enligt folkbokföringen, men där båda har plats inom förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg nu kommer att få en delad faktura. Tidigare har vårdnadshavarna kunnat ha en gemensam faktura ställd till en av vårdnadshavarna men baserad på båda vårdnadshavarnas inkomst. Det innebär även att för vårdnadshavare som folkbokför sig på samma adress som någon annan, kommer att få en ny beräkningsgrundare på sin faktura.

Inkomstkontrollen för 2019 som utförs 2021!

Kontroll och beräkning för inkomstkontrollen 2019 är nu helt klar.

Besked skickas ut under september till platsinnehavare som berörs av avgiftsjustering för inkomståret/taxeringsåret 2019. 

Till er som betalat in för mycket och ska ha en återbetalning, så sker det utskicket i slutet av oktober.

Vid frågor ring Servicecenter eller maila på avgiftskontroll@oskarshamn.se