Vad gäller för placering?

Nedan kan du som vårdandshavare läs om vad som gäller för placering av barn i Oskarshamns kommun.

Förvärvsarbete och/eller studier

Från och med ett års ålder erbjuds barn förskola i den omfattning det behövs med hänsyn till förälders förvärvsarbete och/eller studier. Förskolan har öppet måndag-fredag klockan 06.00–18.30. Beroende på efterfrågan och behov kan förskolan öppna senare eller stänga tidigare. På en förskola med flera avdelningar samordnas öppning och stängning. Då antalet barn/elever är lågt kan förskola och fritidshem bedrivas gemensamt. Vårdnadshavare med skiftarbete eller nattarbete har rätt till skälig vistelsetid enligt överenskommelse med förskolechef. Platsen är avgiftsbelagd och verksamheten tillämpar maxtaxa.

Allmän förskola

Allmän förskola erbjuds från och med höstterminen det år barnet fyller tre år och innefattar minst 525 timmar om året. Verksamheten omfattar 15 timmar per vecka, dock minst tre och högst fem timmar per dag, och följer skolans läsårstider. Förskolechef beslutar om vistelsetidens förläggning inom ramtiden 08.00-16.00, utifrån respektive förskolas organisatoriska förutsättningar.

Vårdnadshavare, till barn som omfattas av allmän förskola, som förvärvsarbetar eller studerar erhåller en reduktion på 30 procent av avgiften.

Allmän förskola upphör när barnet börjar förskoleklass.

Barn i förskolan vars föräldrar är arbetssökande eller föräldralediga

Barn vars föräldrar är arbetssökande eller föräldralediga enligt föräldraledighetslagen för vård av annat barn, erbjuds från och med 1 års ålder förskola under 15 timmar per vecka.
Förskolerektor beslutar om vistelsetidens förläggning inom ramtiden 08.00-16.00, utifrån respektive förskolas organisatoriska förutsättningar.

För barn 3-5 år är vistelsetiden om 15 timmar per vecka förlagd enligt allmän förskola.
Skälig hänsyn tas till föräldrars behov av att kunna fullgöra sina eventuella skyldigheter som arbetssökande.

Barn i förskolan som är i behov av särskilt stöd

Barn som av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling ska efter ansökan erbjudas plats i förskola. Plats upp till 15 timmar per vecka är avgiftsfri dock minst tre och högst fem timmar per dag. Förskolerektor beslutar om vistelsetidens förläggning inom ramtiden 08.00-16.00, utifrån respektive förskolas organisatoriska förutsättningar och barnets behov.