Bordercrossing

Flicka vid grön skärm

Glädje - möte mellan levande och digitalt landskap

Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt i utforskande processer kring naturvetenskap, miljö, material och digitalitet i tillsammanshetens tecken.

Världsutställningen Bordercrossing kommer till Oskarshamns Kulturhus.

Bordercrossing är en stor utställning som innehåller undervisning som ett utforskande arbetssätt där nyfikenhet, förundran, fördjupning, förbreddning och meningsskapande är centrala delar. Bordercrossing är en utställning från Reggio Emilia i Italien på turné i Sverige.

Den 19 september invigs utställningen och är sedan öppen till den 14 december.

Bordercrossing – utställning och ateljé

Bordercrossing visar hur barn och pedagoger från Reggio Emilias förskolor arbetar med digital teknik och naturvetenskap på nya och spännande sätt som utvecklar barnens kreativitet och förmåga till lärande. Här finns utställningspaneler, arbetsböcker och filmer som beskriver dessa projekt ur olika synvinklar.

I ateljédelen får vi prova på att använda digital teknik för att utforska, experimentera och skapa i mötet med naturen.  

En fortbildning för alla

Bordercrossing är en fortbildning för alla pedagoger i förskolan och också ett tillfälle för fritidshem, grundskola, gymnasiet och vår förskollärarutbildning att vara med och utveckla nya kunskaper.

Utställningen är en del i att vidareutveckla hur vi arbetar med undervisning med fokus på naturvetenskap, digitalisering, estetik och hållbar utveckling.

Barnens lärande

Lärandet uppstår i mötet med andra människor och den pedagogiska miljön. Barnen utforskar och kommunicerar med föremål, material, andra barn och vuxna. Digitala verktyg vidgar, fördjupar och utvecklar barnens utforskande och vi pedagoger skapar förutsättningar för barnens lust att uttrycka sig och verkar för ett meningsfullt sammanhang att språka i.

I Bordercrossing skapas möjlighet till nyfiket undersökande, att inspirera till att våga pröva nya vägar, att erbjuda olika sätt att erfara. I ett utforskande lärande blir processen på riktigt viktigare än resultatet.

Oskarshamnsrummet

Förskoleområdets gemensamma verksamhetsidé kommer att konkretiseras i Oskarshamnsrummet. Ett rum som finns i anslutning till Bordercrossing där varje förskola berättar något om sin förskola som står i relation till vår gemensamma verksamhetsidé.

Reggio Emilia

Reggio Emilia är en stad i Italien som har utvecklat ett pedagogiskt arbetssätt, som är en barnsyn och en människosyn snarare än en pedagogisk inriktning, vilken har utvecklats i Reggio Emilias kommunala förskolor under mer än femtio år. Här har det vuxit fram ett pedagogiskt arbetssätt som hyser stor respekt för barn och en övertygelse om att alla barn föds rika och intelligenta och med en stark inneboende drivkraft att utforska världen. I Reggio Emilia ses barn och unga som kompetenta och viktiga samhällsmedborgare, väl värda att lyssna på. Lyssnande, dokumentation och reflektion är några av denna pedagogiska filosofis kännetecken, liksom att se på olikhet som ett viktigt värde.

Reggio Emilias pedagogiska filosofi är ett demokratiskt ställningstagande för att förskolan och skolan skall bli en demokratisk praktik för såväl barnen som för samhället runtomkring.

Kontakta oss
Bordercrossing
Kulturhuset
Tfn: 0491-880 40
Postadress:
Box 705
572 28 Oskarshamn
Besöksadress:
Hantverksgatan 18–20
572 55 Oskarshamn
Bildningsförvaltningen
Tfn: 0491-880 00
Postadress:
Box 706
572 28 Oskarshamn
Besöksadress:
Varvsgatan 8
572 57 Oskarshamn