Allmän förskola

Allmän förskola erbjuds från och med höstterminen det år barnet fyller tre år och innefattar minst 525 timmar om året. Verksamheten omfattar 15 timmar per vecka, dock minst tre och högst fem timmar per dag, och följer skolans läsårstider.

Förskolechef beslutar om vistelsetidens förläggning inom ramtiden 08.00-16.00, utifrån respektive förskolas organisatoriska förutsättningar.

Vårdnadshavare, till barn som omfattas av allmän förskola, som förvärvsarbetar eller studerar erhåller en reduktion på 30 procent av avgiften.

Allmän förskola upphör när barnet börjar förskoleklass.