Specialpedagog och speciallärare

Specialpedagog och speciallärare inom elevhälsan arbetar inom förskolan, grundskolan, grundsärskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan, för att stödja barns och elevers hälsa, lärande och utveckling.

Förutom elevhälsans generella och individuella insatser kan de specialpedagogiska insatserna vara att:

  • hjälpa till med det pedagogiska arbetet och med den övergripande planeringen av elevhälsans arbete
  • kartlägga hinder och möjligheter i skolmiljön och elevers behov av särskilt stöd
  • genomföra pedagogiska utredningar
  • utforma och genomföra åtgärdsprogram
  • handledning och konsultation till pedagogisk personal
  • följa upp, utvärdera och stödja utvecklingen av verksamhetens lärandemiljöer