Skolläkare

Skolläkaren träffar elever med skolrelaterade hälsoproblem. Dessutom gör skolläkaren uppföljningar efter hälsobesöken hos skolsköterskan om det uppstått frågor av olika slag.

Besök hos skolläkaren bokas via skolsköterskan.

Skolläkarens arbetsuppgifter kan också vara att

  • tillföra medicinsk kompetens som ett stöd i det pedagogiska arbetet och i den övergripande planeringen av elevhälsans arbete
  • i samverkan med elever, vårdnadshavare och skolans övriga personal arbeta för att ge eleverna kunskap om hälsosamma levnadsvanor och om faktorer som bidrar till hälsa eller ohälsa
  • ge handledning och konsultation till skolans övriga personal
  • ordinera kompletterande vaccinationer till dem som inte följt det nationella vaccinationsprogrammet
  • bidra med medicinsk kunskap inför arbetsmoment som är förlagda ute i verksamheter och vid yrkesvägledning

I vår kommun är skolläkaren verksamhetschef för elevhälsans medicinska insats. Verksamhetschefen har det samlade ledningsansvaret för hälso- och sjukvården inom elevhälsan.