Elevhälsans insats

I elevhälsans generellt riktade insatser ingår att

 • främja elevers lärande, utveckling och hälsa
 • förebygga ohälsa och inlärningssvårigheter
 • bidra till att skapa miljöer som främjar lärande, utveckling och hälsa

De generella insatserna kan innebära att elevhälsan

 • samverkar med skolans pedagogiska personal i arbetsmiljöfrågor samt i det övergripande hälsofrämjande och förebyggande arbetet
 • bistår skolledningen med information, råd och utredningar i frågor som har betydelse för elevernas lärande, utveckling och hälsa
 • arbetar för en säker och god arbets- och lärandemiljö för eleverna
 • uppmärksammar förhållanden i elevernas närmiljö som kan öka risken för skador, ohälsa, utsatthet och kränkningar
 • tar del av aktuell vetenskaplig utveckling inom relevanta områden för att utveckla elevhälsans arbete
 • samarbetar kontinuerligt och strukturerat med pedagogisk och annan personal på skolan
 • samverkar med landstingets hälso- och sjukvård, kommunens socialtjänst, ungdomsmottagningar och tandvård

 I elevhälsans individuellt riktade insatser ingår att

 • bidra till att varje enskild elev ges förutsättningar att utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål
 • undanröja hinder för lärande, utveckling och hälsa
 • uppmärksamma och på rektorns uppdrag utreda orsaker till inlärningsproblem
 • uppmärksamma och utreda orsaker till ohälsa
 • bidra med åtgärder och anpassning för varje enskild elev i behov av särskilt stöd

De individuellt riktade insatserna kan innebära att elevhälsan

 • är delaktiga i uppgiften att identifiera och åtgärda problem i elevens lärande, utveckling och hälsa
 • deltar i arbetet med att anpassa undervisningen till varje elevs förutsättningar
 • aktivt bistår elever som behöver särskilt stöd