Stödenheten

Specialpedagogiska stödenheten är arbetslaget där speciallärare och specialpedagoger ingår. Vi använder oss av överlämningsinformation, elevenkäter, resultat från screeningar, lärares bedömningar och utredningar för att få information om eleverna. Det gör att ett förebyggande och hälsofrämjande arbete kan påbörjas där målet är att utveckla elevernas förmågor utifrån deras förutsättningar. I vårt uppdrag ingår att identifiera, analysera och reducera hinder samt kompensera för svårigheter i undervisnings- och lärandemiljöer. Vårt mål är en tillgänglig lärmiljö för alla. Vi stödjer undervisande lärare i arbetet med extra anpassningar, för att alla elever ska nå målen.

Så här arbetar vi:

  • Vi speciallärare arbetar ute i klass, enskilt med elever eller i grupp. Vi deltar i undervisning för att stötta pedagoger och elever.
  • Vi deltar vid utredningar av behov av särskilt stöd och skriver åtgärdsprogram när elever riskerar att inte nå gymnasieskolans mål.
  • Vi speciallärare arbetar med repetitionskurser som ges i svenska, svenska som andraspråk, matematik och engelska. Repetitionskurser erbjuds de elever som av olika skäl inte når mål i en kurs under ordinarie kurstid.
  • I samarbete med biblioteket arbetar vi för att elever ska få tillgång till de lärverktyg och hjälpmedel de behöver, exempelvis inlästa läromedel.
  • Vi tillhandahåller studiestödstid där elever kan få hjälp med sina studier. I anslutning till studieverkstaden har vi också ett tyst rum där man kan få arbeta i tystnad.
  • Vi deltar i skolans elevhälsoteam för en nära samverkan med rektor, kurator, skolsköterska, skolpsykolog och studievägledare.
  • Vi har rådgivande samtal med lärare, elever och föräldrar.

Vi har sedan en tid tillbaka en nystartad verksamhet som vi kallar Locus. På Locus kan elever som är i särskilt behov av det få tillgång till en särskilt avskalad miljö, lugn och ro, struktur samt stöd med studier. Locus leds av pedagoger som stöttar elever genom åren på Oscarsgymnasiet så att eleven når sitt mål. Eleven tillhör hela tiden sitt program men har alltid en plats även på Locus. Som elev har man möjlighet att minska/öka sin tid på Locus beroende på hur studierna fungerar.

Välkommen att kontakta oss på stödenheten!

Kontakta oss

Ingela Ellingsen
Speciallärare
Tfn: 0491-885 86
Mobil: 072-723 45 86
Camilla Alm
Speciallärare
Tfn: 0491-885 82
Mobil: 072-723 85 82
Oscar Holst
Speciallärare
Tfn: 0491-885 76
Magdalena Evertsson
Speciallärare
Tfn: 0491-76 45 44
Mobil: 072-575 79 78
Eva Johansson
Speciallärare
Tfn: 0491-885 88
Mobil: 072-206 95 50
Oscarsgymnasiet expedition
Tfn: 0491-885 00
Postadress:
Box 708
572 28 Oskarshamn
Besöksadress:
Stengatan 21
572 55 Oskarshamn