Vattenskyddsområden

1. Särskilda regler gäller

Vattenskyddsområde upprättas för att stärka skyddet av en vattentäkt och behålla en god kemisk och mikrobiologisk vattenkvalitet. Samtliga kommunala vattentäkter i Oskarshamns kommun har vattenskyddsområden med tillhörande föreskrifter. Det gäller grundvattentäkterna i Bockara,  Kristdala och Fårbo samt ytvattentäkten Hummeln och reservvattentäkterna Djupeträsk, Eckern och Älvehult.

Bor du inom något av dessa områden gäller särskilda regler för bland annat avloppsanläggningar, biltvätt och oljecisterner. I kartan ”Detaljplaner och fastighetsinformation” på oskarshamn.se kan du se vilka gränser vattenskyddsområdena har. Anmälan och/eller tillstånd kan krävas för både privat och yrkesmässig verksamhet och hanteras av samhällsbyggnadskontoret.

2. Allmän aktsamhet

Vid en olycka som innebär risk för att vattentäkten förorenas ska du omedelbart larma räddningstjänsten, telefon 112. Informera hantverkare, transportörer eller andra som ska utföra arbeten på din fastighet om att det gäller särskilda skyddsföreskrifter inom området.

Lagring av kemikalier, oljeprodukter, handelsgödsel, träskyddsbehandlat virke med mera bör endast ske i mindre mängder och då på hårdgjort underlag, helst under tak. Läckage medför stor risk för förorening som kan förstöra vattentäkten och göra vattnet odrickbart.

3. Bekämpningsmedel

Undvik så långt som möjligt att sprida bekämpningsmedel, framförallt på grusgångar och hårdgjorda ytor. På villatomten får dock bekämpningsmedel klass 3 användas för punktbehandling. Yrkesmässig hantering av bekämpningsmedel inom vattenskyddsområdet kräver tillstånd.

4. Biltvätt

Undvik att tvätta bilen på uppfarten. Tvätta istället bilen i en gör det-själv-hall med oljeavskiljare. Rengöringsmedel och smuts från bilen kan förorena vattentäkten. Om du byter olja på bilen hemma måste all olja samlas upp i en tät behållare.

5. Oljetankar och cisterner

Vattentäkter är mycket känsliga för petroleumprodukter. Därför ställs särskilda krav på skyddsåtgärder och intervaller för kontrollbesiktning när en oljetank eller cistern inrättas inom ett vattenskyddsområde. Den som har eller tänker inrätta en oljecistern, även en så kallad ”villatank”, bör kontakta samhällsbyggnadskontoret.

Mer information om cisterner

6. Eget avlopp

Inom vattenskyddsområden ställs ofta högre krav på rening och det kan finnas begränsningar kring vilka typer av avloppslösningar som är godkända. Kontakta samhällsbyggnadskontoret innan en ny anläggning planeras inom ett vattenskyddsområde. 

Anlägga eller åtgärda enskilda avlopp.

7. Jord- och bergvärme

Tillstånd från Samhällsbyggnadskontoret kan krävas för jord- eller bergvärmeanläggning. Miljövänliga energibärare, som t.ex. bioetanol, bör användas för att minska risk för påverkan på vattenkvalitén.

8. Saltning

Undvik att använda salt för halkbekämpning av din uppfart eller väg under vintern och använd gärna grus som ett alternativ. Vanligt salt från vägar kan komma ut i grund- eller ytvattnet.

9. Mer information

Under länksamlingen "Skyddsföreskrifter för vattenskyddsområden" på denna sida kan du läsa mer om vilka regler som gäller för företag och verksamheter inom områdena.

Kontakt
Charlotta Karlsson
Avdelningschef
Telefon: 0491–880 00
Postadress:
Box 706
572 28 Oskarshamn
Besöksadress:
Södra Fabriksgatan 20
Oskarshamn