Fettavskiljare

Vad är en fettavskiljare?

En fettavskiljare är en utrustning som är konstruerad för att skilja fettpartiklar från vatten i avloppsvatten. Fettet stannar kvar i fettavskiljaren medan vattnet rinner vidare ut i ledningsnätet. Observera att för att denna utrustning ska fungera som den är tänkt måste den tömmas med tillräckliga intervall, minst två gånger per år, och den får inte tillföras alltför stora (koncentrerade) mängder fett på en gång (töm exempelvis aldrig ut frityrolja direkt ned i fettavskiljaren).

Var behövs fettavskiljare och vem är ansvarig?

Enligt Allmänna bestämmelser för användandet av Oskarshamns kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning (ABVA 09) samt Riktlinjer för utsläpp av avloppsvatten från industri och annan verksamhet i Oskarshamns kommun får fastighetsägare inte tillföra fett till avloppet i större mängd. I alla verksamheter där livsmedel hanteras (exempelvis pizzeria, restaurang, café, livsmedelsindustri, storkök med flera) är fastighetsägaren skyldig att ha en fettavskiljare inom den interna avloppsinstallationen. Det är alltid fastighetsägarens ansvar att se till att fettavskiljare finns installerad, även om den livsmedelshanterande verksamheten bedrivs av någon annan.

Varför behövs fettavskiljare?

Fett som släpps ut i avloppet ställer till med stora problem i kommunens avloppsledningar. Varmt fett som spolas ned kyls ned i ledningarna och stelnar som en hård beläggning på rörets väggar. Efter hand som beläggningen byggs på minskar flödeskapaciteten i ledningsnätet och risken för avloppsstopp ökar. Följande är exempel på problem som uppkommer när fett spolas ned i avloppsnätet:

  • Kostnader – Att spola bort fettavlagringar ur avloppsledningar är tidskrävande och kostar årligen mycket pengar för kommunen.
  • Källaröversvämning – Om problemet inte upptäcks i tid kommer det till slut att bli stopp i ledningen och då riskerar fastighetsägare att drabbas av källaröversvämning.
  • Bräddning – Vid avloppsstopp finns det även risk för att orenat avloppsvatten kan rinna ut i närliggande vattendrag, vilket är skadligt för miljön.
  • Ledningsskador – Avlagrat fett i kombination med en syrefri miljö kan bidra till bildandet av gasen svavelväte som fräter på avloppsledningar och gör att de åldras i förtid.

Vad behöver göras innan en fettavskiljare kan installeras?

Installation eller ändring av fettavskiljare är anmälningspliktigt och innan åtgärden utförs ska blanketten ”Anmälan om fettavskiljare” fyllas i och skickas in till Oskarshamns kommun. Blanketten kan fyllas i elektroniskt på kommunens hemsida eller laddas ned och fyllas i för hand. Ärendet handläggs av Samhällsbyggnadskontoret.

Vilken dimension ska fettavskiljaren ha?

Lämplig storlek på fettavskiljaren baseras på antal sittplatser som finns i lokalen och detta värde tas gånger tre (antal sittningar) för att avgöra dimensionerande flöde. Fettavskiljaren ska vara tillverkad, testad och godkänd enligt SS-EN 1825-1 och dimensionerad enligt SS-EN 1825-2. Ta hjälp av en installatör eller VVS-konsult för dimensionering av anläggningen.

Hur ska fettavskiljaren placeras?

Kretslopp Sydost som har hand om tömning av fettavskiljare inom Oskarshamns kommun anger kravet att godkänd transportväg till anslutningspunkten (brunn eller sugledning) för tömning maximalt får vara 20 meter och fettavskiljaren ska vara lättåtkomlig. Fettavskiljare som är installerad inomhus ska ha ett 75 millimeter tömningsrör med klokoppling (typ hona) högst 20 meter från renhållningsfordonets uppställningsplats. Det totala avståndet från tömningsfordon till fettavskiljare får vara högst 60 meter. Tillgång ska finnas till både kall- och varmvatten i anslutning till fettavskiljare som är installerad inomhus.

Hur ska fettavskiljaren skötas?

För att fettavskiljaren ska fungera som avsett är det viktigt att inte spola ned stora mängder matavfall eller liknande i avloppet. Frityrolja bör inte heller spolas ned utan ska samlas upp och sorteras som brännbart avfall. Det är viktigt att fettavskiljaren töms med tillräckligt tömningsintervall och att den efter tömning återfylls med vatten för att avsedd funktion ska upprätthållas.

Hur ofta ska fettavskiljaren tömmas?

Tömning av fettavskiljare ska i enlighet med Föreskrifter om avfallshantering för Kretslopp Sydost utföras minst två gånger per år. Tömning färre än två gånger per år kan ges i undantagsfall. Dispens för detta handläggs via Kretslopp Sydost i samråd med VA-huvudmannen. Fettkakan som bildas i fettavskiljaren får maximalt ha den tjocklek som leverantören rekommenderar och aldrig mer än 150 millimeter.