Anlägga eller åtgärda enskilda avlopp

Samhällsbyggnadskontoret arbetar med tillsyn och tillståndsprövning av enskilda avlopp. Vi ger inte förslag på vilken typ av avloppsanläggning som du ska anlägga eller hur denna ska projekteras, utan vår uppgift är att granska och bedöma din ansökan samt att ge råd och vägledning.

Vid handläggningen av din ansökan tittar vi bland annat på omgivningens känslighet, om det är en lämplig placering och om anläggningen klarar de reningskrav som ställs. Vi tittar även på var närliggande vattenbrunnar finns och hur många andra avloppsanläggningar som finns i ditt område.

Miljölagstiftningen är uppbyggd kring så kallad omvänd bevisbörda, vilket innebär att det är den som ansöker som har bevisbördan och är ansvarig för att förse Samhällsbyggnadskontoret med den information som behövs för handläggning. Samhällsbyggnadskontoret kan därför efterfråga ytterligare information efter det att du har skickat in din ansökan, som till exempel att en markundersökning ska utföras.

Tänk på att söka tillstånd/anmäla i god tid innan det är dags att anlägga avloppet.

Anläggandet av en enskild avloppsanläggning får inte påbörjas innan Samhällsbyggnadsnämnden beviljat tillstånd för att inrätta eller ändra avloppsanläggningen.

1. Normal eller hög skyddsnivå

Med de nya allmänna råden om enskilda avloppsanläggningar, som kom från Naturvårdsverket 2007, infördes begreppen "normal och hög skyddsnivå", vilket innebar att det ställdes krav på reningen i enskilda avloppsanläggningar.

Större delen av Oskarshamns kommun faller in under normal skyddsnivå. Hög skyddsnivå kan gälla då en fastighet har avrinning till en sjö eller ett vattendrag som är känsligt för övergödning.

Vid osäkerhet om vilken skyddsnivå som gäller vid din fastighet finns inom, kontakta Samhällsbyggnadskontoret.

Exempel på områden i Oskarshamns kommun där hög skyddsnivå gäller:

 • Inom vattenskyddsområden
 • Kustnära områden (300 meter från strandkant)
 • Fastigheter nära känsliga, eller skyddade, vattendrag
 • Sammanhållen bebyggelse med närliggande drickvattentäkter

Exempel på godkända avloppslösningar inom områden med hög skyddsnivå:

 • Slamavskiljare med kemisk fällning av fosfor och efterföljande infiltration
 • Slamavskiljare med efterföljande tät markbädd, kompletterad med fosforfilter
 • Minireningsverk, vars prestandadeklaration visar att reningskrav uppfylls
 • Sluten tank för toalettavlopp från vakuum- eller snålspolandetoalett och slamavskiljare med efterföljande infiltration för bad-, disk- och tvättvatten, BDT-vatten
 • Torrtoalett (t.ex. förbrännings- eller mulltoalett) och slamavskiljare med efterföljande infiltration för BDT-vatten

Slamavskiljare med en efterföljande, fungerande och korrekt anlagd, infiltrationsbädd anses klara de reningskrav som ställs inom normal skyddsnivå.

2. Behövs tillstånd eller anmälan?

Beroende på vilken typ av åtgärd du tänkt utföra krävs tillstånd från, eller anmälan till, Samhällsbyggnadsnämnden. Nedan ges exempel på vilka åtgärder som kräver att du ansöker om tillstånd och vilka åtgärder som endast kräver anmälan.

Åtgärder som kräver tillstånd

 • Anlägga ny avloppsanläggning
 • Ändra befintlig avloppsanläggning, där ändringen har en väsentlig påverkan på reningsförmågan i anläggningen (även om ändringen är till det bättre)
 • Koppla vattentoalett till befintlig avloppsanläggning, om denna tidigare inte har haft vattentoalett inkopplad
 • Kompostering och eget omhändertagande av toalettavfall från torrtoalett

Enligt bestämmelser i de lokala föreskrifterna för att skydda människors hälsa och miljö krävs även tillstånd för att inrätta avloppsanläggning för bad-, disk- och tvättavloppsvatten inom:

 • Planlagt område och sammanhållen bebyggelse
 • Området öster om Europaväg 22
 • Områden som omfattas av strandskydd

Vid tillståndspliktiga åtgärder får åtgärden inte påbörjas innan du fått tillstånd från Samhällsbyggnadsnämnden. Kompletta ansökningshandlingar ska lämnas in minst 8 veckor innan du tänkt påbörja arbetet.

Åtgärder som kräver anmälan

 • Inrätta avloppsanläggning för bad-, disk- och tvättavloppsvatten
 • Ändring som väsentligt påverkar avloppsvattnets mängd eller sammansättning, t.ex. installation av ett större badkar eller starta kaféverksamhet.
 • Installera kompletterande fosforrening till befintlig markbädd
 • Inrätta annan toalett än vattentoalett, t.ex. förmultningstoalett eller förbränningstoalett

Vid en anmälningspliktig åtgärd behöver du formellt inte invänta kommunens godkännande. Det kan ändå vara klokt att invänta besked eftersom det kan komma krav i efterhand om det du anlagt inte motsvarar miljöbalkens krav. Anmälningshandlingar ska lämnas in minst 6 veckor innan du tänkt påbörja arbetet.

Åtgärder som inte är tillstånds- eller anmälningspliktiga

 • Byta en ledning, t.ex. vid stopp eller läckage, om den inte utgör en del av en infiltration eller markbädd och ledningen inte får en ny placering
 • Byta ut en bristfällig slamavskiljare mot ny likvärdig på samma plats som tidigare
 • Byte av sluten tank, med samma volym och på samma plats

Vi rekommenderar dock att även dessa åtgärder dokumenteras och meddelas till Samhällsbyggnadskontoret.

Miljösanktionsavgift

Påbörjas arbetet med en tillstånds- eller anmälningspliktig avloppsanordning innan tillstånd meddelats eller anmälan inlämnats har nämnden rätt att besluta om miljösanktionsavgift, enligt förordningen om miljösanktioner (SFS 2012:259).

3. Rekommenderad arbetsgång

 1. Kontakta en konsult/entreprenör
 2. Se ut en lämplig placering för anläggningen.
  • Avloppsanläggningen bör ligga minst 50 meter från vattentäkt, förutsatt att den ligger nedströms vattentäkten.
  • Anläggningen bör ligga minst 30 meter från vattendrag, sjö eller hav.
  • Anläggningen bör ligga minst 10 meter från bostadshus och 4 meter från tomtgräns.
  • Avståndet mellan uppställningsplats för tömningsfordon och slamavskiljare bör inte överstiga 20 meter.
  • Finns det en energibrunn på fastigheten bör avloppsanläggningen placeras nedströms, minst 30 meter från energibrunnen.
 3. Fundera över vilken avloppslösning som blir bäst. Vilka behov och förutsättningarna som finns på fastigheten?
  • Behövs vattentoalett till fritidshuset eller vore någon form av torrtoalett lämpligare? Torrtoalett är billigt, enkelt och ofta mest miljövänligt.
  • Ska det finnas möjlighet att ta vattenprov på anläggningen?
  • Vilken typ av anläggning lämplig på platsen? Ta ett jordprov och skicka det på analys.
 4. Ansökan om tillstånd.
  • Bifoga en ritning med anläggningens placering tillsammans med ansökningsblanketten. Avloppsanläggningens läge och avstånd till närliggande vattendrag (100 m) och dricksvattenbrunnar (200 m) ska framgå.
  • Eventuellt kan även resultat från markundersökning med jordprov krävas.
  • Minireningsverk ska vara CE-märkta och testade enligt SS-EN 12566-3. En kopia på prestandadeklarationen från EN12566-3 certifieringen ska alltid bifogas!
  • I de fall som en avloppsanläggning placeras på annans mark är det upp till fastighetsägaren att ordna med skriftligt tillstånd/servitut från markägaren.
 5. Handläggningen påbörjas när ansökan är komplett.
 6. När du fått ett tillstånd kan du börja åtgärda anläggningen, inte innan. Tillståndet gäller under fem år, under förutsättning att arbetet påbörjats inom två år.
 7. När anläggningen är färdigställd bör du se till att du har all information som är nödvändig för att du själv ska kunna sköta din anläggning, som driftsinstruktion, ritningar över anläggningen, avtal med konsult, entreprenör, teknikleverantör, etc. Det är du, som fastighetsägare, som är ansvarig för att villkor i tillståndet uppfylls, även om du lejt ut detta i form av ett service- eller driftsavtal.

4. Markundersökning

För att ta reda på om förhållandena är lämpliga krävs en markundersökning och provgrop inom det område som bedöms vara möjlig för infiltration, med avseende på avstånd till dricksvattentäkter och ytvatten.

Först grävs en provgrop som är minst två meter djup, men det är bra att gräva en djupare provgrop för att kontrollera att inga täta skikt förekommer. Därefter kan antingen ett perkolationstest utföras på plats, eller så tas ett jordprov som skickas för siktanalys. Det är den som söker tillstånd som ansvarar för provtagning och bekostar analysen.

Innan provgropen fylls igen är det lämpligt att sätta ner ett observationsrör, för att ha möjlighet att mäta grundvattennivå och eventuellt ta prov på grundvattnet.

Läs mer om hur du går till väga i naturvårdsverkets faktablad om jordprovtagning. Information finns även på Avloppsguiden. För att få hjälp med utförandet kan du kontakta en konsult eller entreprenör. Du kan hitta dessa företag på gula sidorna eller på internet. Vissa företag finns även listade på Avloppsguiden.

5. Anlita en entreprenör

Då det kan vara kostsamt att anlägga en avloppsanläggning är viktigt att arbetet utförs av sakkunnig person, för att försäkra att anläggningen fungerar som den är tänkt samt undvika risken att den sätter igen och behöver åtgärdas. En stegvis beskrivning av hur du kan gå tillväga och vad du bör tänka på finns på avloppsguidens hemsida. Du hittar länken under "Länkar om enskilda avlopp".

Under "Blanketter för enskilda avlopp" hittar du även ett förslag på avtal som kan tecknas mellan fastighetsägare och entreprenör. Det finns inget krav på att ett sådant avtal ska tecknas, men det kan underlätta arbetet med att åtgärda avloppet.

En lista på diplomerade entreprenörer är verksamma inom länet och kommunen finns att hitta på avloppsguidens hemsida, samt på Miljösamverkan Sydost hemsida. På dessa sidor går även att finns information om utbildningarna och vad som krävs för att en entreprenör ska bli diplomerad.

Du kan även anlita någon annan person som är sakkunnig inom området, men som inte är diplomerad. Om du kan visa att du själv har de kunskaper som behövs kan du utföra grävarbetet på egen hand. Då ska anläggningsarbetet dokumenteras med bilder, en entreprenörsrapport fylls i och en inspektör från Samhällsbyggnadskontoret ska göra en inspektion av anläggningen. Du får inte täcka över anläggningen innan en inspektion är gjord.