Avlopp

Kommunalt avlopp

Målsättningen med kommunens avloppsbehandling är enkelt uttryckt att minimera all miljöpåverkan från våra avloppsanläggningar. Därför bygger vi våra reningsprocesser på naturens egna metoder för nedbrytning av organisk substans och upptagning eller omvandling av växtnäringsämnena fosfor och kväve.

Kommunens största avloppsreningsverk, Ernemars reningsverk, byggdes nytt 1988 och har biologisk, kemisk fosfor och kväverening. Reningsverket var ett av de första i Sverige som byggdes med fullskalig kväverening.

Frågor som avser anslutning till det kommunala ledningsnätet, samt frågor om planerad utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp, hänvisas till Tekniska kontoret och VA-lotsen.

Enskilda avloppslösningar är inte tillåtna inom kommunala verksamhetsområden för vatten och avlopp.

Undvik avloppsstopp

För att undvika stopp i avloppsledningsnätet är det viktigt att tänka på att ledningarna endast är avsedda för avloppsvatten och toalettpapper. När produkter som inte löser upp sig i vatten spolas ned i avloppet kan ledningarna bli igensatta och fastighetsägare riskerar till följd av detta att drabbas av källaröversvämning. Dessutom kostar åtgärdandet av dessa stopp pengar helt i onödan.

Vad ska inte spolas ned i avloppet? Följande produkter är exempel på sådant som inte hör hemma i avloppet och är vanliga orsaker till stopp i ledningsnätet:

  • Våtstarkt papper, hushållspapper, pappershanddukar, våtservetter, hygienartiklar med mera – Detta papper löser till skillnad från toalettpapper inte upp sig i vatten utan ansamlas i ledningsnätet. Släng istället dessa produkter i soppåsen och sortera som brännbart (hushållssopor).
  • Fett stekflott, flytande margarin, frityrolja med mera – Då uppvärmt fett eller olja hälls ut i avloppet och kommer ut i ledningsnätet kyls det ned och fastnar som beläggningar i ledningarna. Ledningarnas funktion försämras och stora mängder fett kan leda till stopp. För att undvika detta problem bör stekflottet istället torkas upp med ett hushållspapper eller vid stora fettmängder hällas i exempelvis en gammal mjölkförpackning och sorteras som brännbart. Frityrolja som ska kasseras hälls på flaska med skruvkork och läggs bland det brännbara avfallet.

Fettavskiljare

Fett som släpps ut i avloppet ställer till med stora problem i kommunens avloppsledningar. Varmt fett som spolas ned kyls ned i ledningarna och stelnar som en hård beläggning på rörets väggar. Efter hand som beläggningen byggs på minskar flödeskapaciteten i ledningsnätet och risken för avloppsstopp ökar. Verksamheter som hanterar livsmedel ska därför installera fettavskiljare. En fettavskiljare är en utrustning som är konstruerad för att skilja fettpartiklar från vatten i avloppsvatten. Fettet stannar kvar i fettavskiljaren medan vattnet rinner vidare ut i ledningsnätet.

Mer om hur en fettavskiljare fungerar och var behövs fettavskiljare

Enskilda avlopp

Enskilda avlopp är en benämning på de avlopp som inte är anslutna till det kommunala avloppsledningsnätet. Samhällsbyggnadskontoret ansvarar för tillsyn och tillståndsprövning av enskilda avloppsanläggningar. Det pågår just nu en kommunomfattande inventering av enskilda avloppsanläggningar. Information om kommunens avloppsinventering hittar du på sidan Avloppsinventering, samt i kommunens Vatten- och avloppsplan.

Anläggningar som inte uppfyller dagens krav på rening är till exempel; en- eller tvåkammarbrunn (om vattentoalett är ansluten), infiltrationer gjorda innan 1987 eller som inte är anlagda enligt Naturvårdsverkets faktablad, stenkistor och direktutsläpp i mark eller vattendrag. Det är förbjudet att släppa ut avloppsvatten som inte genomgått längre gående rening än slamavskiljning.

Är du intresserad av att kontrollera om din avloppsanläggning är godkänd, samt få tips om hur du bäst sköter din anläggning, kan du gå in på sidorna Egenkontroll och Skötsel och underhåll. Där hittar du bland annat checklistor som du kan använda för att på egen hand kontrollera din avloppsanläggning.

Behöver du mer information om vad som krävs när du ska anlägga eller åtgärda en enskild avloppsanläggning, eller om du vill veta vad som krävs för eget omhändertagande av latrin, kan du gå vidare till sidorna Anlägga eller åtgärda enskilda avlopp och Eget omhändertagande av latrin och urin.

Ska du köpa hus med enskild avloppsanläggning?

När du köper ett hus med enskild avloppsanläggning tar du över ett stort ansvar för den anläggning som redan finns på plats. Det är därför viktigt att du tar reda på hur anläggningen ser ut, om den har tillstånd samt hur den ska skötas. Du bör be om att få alla de dokument som rör avloppsanläggningen.

Vi rekommenderar att du tittar på filmklippet på Avloppsguidens sida om detta.

Toalettavfall från fritidsbåtar

Från och med den 1 april 2015 är det förbjudet att släppa ut avloppsvatten från fritidsbåtar i sjö eller hav (TSFS 2012:13).

Förbudet gäller i svenskt sjöterritorium, det vill säga längs hela Sveriges kust, i alla sjöar och vattendrag. Det gäller toalettavfall från alla fritidsbåtar, förutom de som är k-märkta.

Vad ska du som fritidsbåtägare göra?

Toalettavfallet från fritidsbåten ska du tömma i någon av tömningsstationerna som finns vid fritidsbåtshamnarna. På Transportsstyrelsens webbplats hittar du en karta över de tömningsstationer som finns vid sjöar och kuster.

I Oskarshamns kommun finns tömningsstationer i Oskarshamn vid småbåtshamnen vid Brädholmen, Figeholm samt Påskallavik. Kontakta fritidskontoret eller respektive hamnvärd för information om vilken avgift du behöver betala för att tömma toalettavfallet.