Vatten- och avloppsplan

Varför en Vatten- och avloppsplan (VA-plan)?

Syftet med att Oskarshamns kommun tar fram en VA-plan är att skapa förutsättningar för en långsiktigt hållbar hantering av dricksvatten och avlopp i kommunen. Dessutom ska medborgarnas behov gällande vatten- och avloppsförsörjning tillgodoses. VA-planen beskriver åtgärder för vatten- och avlopp fram till år 2030. Kommunens befolkningsvision är att vi då ska vara 30 000 invånare.

Arbetet ska leda till att Oskarshamns kommun får ett tydligt och genomarbetat underlag för planering och prioritering, vilket är en förutsättning för ett effektivt åtgärdsarbete. Planen ska bland annat visa på var, när, hur och i vilken ordning vatten och avlopp ska byggas ut.

Planen ska säkerställa en god hälsa och miljö för kommunens invånare. Planen bidrar till att vattenförekomsterna i kommunen ska uppnå god ekologisk och kemisk status. Målet är att förbättra den lokala kvaliteten och minska övergödningen i våra hav, sjöar och vattendrag. Det är viktigt att vatten från avloppsreningsverken och enskilda avloppen renas tillräckligt. Det är också viktigt att tillgången till såväl råvatten som dricksvatten är tillräcklig och av god kvalitet. Planen ska säkerställa att det vid leverans av dricksvatten finns en godtagbar avloppslösning

Arbetet ska också underlätta och samordna arbetet med att hitta funktionella lösningar som möter framtida behov och krav på hållbara och kretsloppsanpassade VA-system.

Även kommunens dagvattenlösningar ska bidra till att miljökvalitetsnormerna för hav, sjöar och vattendrag kan uppnås. Dagvattensystemen ska vara utformade så att en så stor del av föroreningarna som möjligt kan avskiljas eller nedbrytas under vattnets väg till recipienten. Tillförseln av föroreningar till dagvattensystemen ska begränsas så långt som möjligt och föroreningar ska i första hand angripas vid källan.

Planen ska också hantera hur kommunen ska arbeta med att begränsa klimatförändringarnas effekter. Samhällsplanering och hantering av vatten och avlopp ska anpassas till ett förändrat klimat.

Det är varje fastighetsägares ansvar att fastigheten har en godkänd avloppsanläggning. Samhällsbyggnadsnämnden har ansvar för tillsyn av enskilda avlopp.

I tätorterna finns kommunala VA-verksamhetsområden, där tekniska nämnden har ansvaret. Uppskattningsvis har 90 procent av de permanentboende i kommunen kommunalt VA.

VA-plan, aktualiserad 2020-09-14,  i sin helhet

Kontakta oss
Samhällsbyggnadskontoret
Tfn: 0491-880 00

Postadress
Box 706
572 28 Oskarshamn

Besöksadress
Varvsgatan 8
Oskarshamn

Tekniska kontoret
Tfn: 0491-880 00
Postadress:
Box 706
572 28 Oskarshamn
Besöksadress:
Södra Fabriksgatan 20, Oskarshamn