Stadsmiljöprogram

Programmet skall i första hand appliceras på de centrala gator och torg som domineras av handel, service eller andra publika verksamheter, samt stadsparken. Detta är ett geografiskt litet område, men skall motsvara de platser och stråk som är de mest publika och som har störst behov av att ha ett kvalitativt och sammanhållet formspråk. Programmet kan med fördel användas även på övriga platser i staden. Programmet ska vägleda vid nyexploatering och upprustning av befintliga områden på allmän plats, men även ge riktlinjer för kvartersmarkens utformning.

Programmet inleder med att visa riktlinjer för hur gågator och gångfartsgator ska utformas. Därefter följer utformningsprinciper för en del tillgänglighetsanpassningar, såsom ledstråk och ramper. Avslutningsvis finns ett kapitel med riktlinjer för de olika möbler som kan återfinnas i det offentliga rummet. För varje objekt i kapitlet anges en eller flera exempelmodeller.

Stadsmiljöprogrammets mål:

• Oskarshamns stadsmiljöer ska upplevas enhetliga, vackra och trygga. De ska vara av hög kvalitet, tillgängliga för så många som möjligt och vara driftseffektiva.

• Oskarshamns centrums attraktivitet som handelsplats och mötesplats ska stärkas.

• I inre stadskärnan ska fotgängartrafiken gynnas för att få ett mer levande centrum.

Handlingar

Önskar du ta del av handlingarna i sin helhet, kontakta samhällsbyggnadskontorets kansli på sbk@oskarshamn.se eller servicecenter på telefon 0491-880 00.