Cykelplan

Cykelplan 2030 – ny plan för utveckling av cyklandet i Oskarshamns kommun

Kommunen har i maj 2020 antagit en cykelplan med syfte att främja cykeln som färdmedel genom att verka för en förbättring av cykelinfrastrukturen i kommunen. Genom cykelplanen skapas en gemensam målbild för kommunen och en plan för vilka infrastrukturåtgärder som behöver genomföras.
Cykelplanen tydliggör kommunens prioriteringar och val av åtgärder. Detta säkerställer att arbetet med cykelfrågor pågår regelbundet och på ett långsiktigt sätt. Cykelplanen ska följas upp och utvärderas kontinuerligt för att visa att kommunen följer dess inriktning.
I cykelplanen uppmärksammas att där kommunen är väghållare äger också kommunen frågan om åtgärder. På statliga vägar (där Trafikverket är väghållare) krävs samsyn med staten om prioriteringar och åtgärder.

Bakgrund
Arbetet med att ta fram cykelplanen har utförts i samverkan mellan samhällsbyggnadskontoret och tekniska kontoret. Under arbetet har snabbintervjuer och observationer av cyklister genomförts på tre platser i Oskarshamn.

Hösten 2018 kunde de som ville lämna in sina förbättringsförslag för cykelvägar genom att svara på en webbenkät. Stort tack till alla er som bidrog med era svar! Det kom in 179 synpunkter via enkäten. Många av synpunkterna har arbetats in i cykelplanen. Synpunkter som gällde underhåll har tagits in i underhållsplaneringen för cykelvägarna.

Handlingar

Önskar du ta del av handlingarna i sin helhet, kontakta samhällsbyggnadskontorets kansli på sbk@oskarshamn.se eller servicecenter på telefon 0491-880 00.

Kontakta oss
Samhällsbyggnadskontoret
Postadress:
Box 706
572 28 Oskarshamn
Besöksadress:
Varvsgatan 8, Oskarshamn

_________________________

Samhällsbyggnadskontorets kansli
Kontaktas via 0491–88000

Byggavdelningen
Kontaktas via 0491-88000

Bygglovshandläggare
Telefontid måndag-torsdag 09.30–11.30, tel. 0491–887 30

Byggnadsinspektörer
Kontaktas via 0491-88000.

Kartavdelningen
Kartärenden: 0491–881 47 eller 881 42
Mätningsärenden: 0491–76 43 11

Planavdelningen
0491–76 43 13