Bostadsförsörjningsprogrammet

Bostadsförsörjningsprogrammet för Oskarshamns kommun har antagits av kommunfullmäktige den 11 december 2017.

Syftet med programmet är att ge en uppdaterad bild av bostadsläget i kommunen och ange riktlinjer för arbetet med den framtida bostadsförsörjningen.

Lagen om bostadsförsörjning (SFS 2000:1383, 2013:866) innebär att varje kommun ska med riktlinjer planera för bostadsförsörjningen i kommunen. Syftet med planeringen ska vara att skapa förutsättningar för alla i kommunen att leva i goda bostäder och för att främja att ändamålsenliga åtgärder för bostadsförsörjningen förbereds och genomförs.

För att skapa en bredd, flexibilitet och långsiktighet definierades i bostadsförsörjningsprogrammet tre olika scenarier som utgångspunkt för bedömning av konsekvenser för efterfrågan på bostäder:

  • Scenario 30/30. Ett scenario där kommunen år 2030 har fått 30 000 invånare, en ökning med drygt 3 800 invånare jämfört med de 26 163 invånare kommunen hade 31/12 2010. Detta ger en befolkningsökning på nästan 200 personer per år. I scenariot bedömdes ökningen tillfalla Oskarhamns tätort.

  • Scenario Noll. Innebär att kommunen kvarstår på sin nuvarande befolkningsnivå och arbetsmarknaden ter sig oförändrad i och runt kommunen. Befolkningsutvecklingen i detta scenario är i stort densamma som i SCB:s befolkningsprognos för kommunen.

  • Scenario Bakåt. Är ett scenario där kommunen har en nedåtgående befolkningstrend och tappar invånare som följd av en förändrad arbetsmarknad. Scenariot innebär att befolkningen minskar med totalt 2 000 personer till 2030, ca 100 personer per år. I denna revidering av bostadsförsörjningsprogrammet uppdateras och vidareutvecklas scenarierna med sikte på 2050 samt en uppdaterad bild av läget i kommunen och förhållanden på den lokala bostadsmarknaden. Tidigare rekommendationer har setts över och presenteras i samlad handlingsplan med riktlinjer och prioriterade åtgärder för kommunens bostadsförsörjning.

Den långsiktigt nedåtgående befolkningstrenden har under 2000-talet planat ut i Oskarshamns kommun som det senaste decenniet haft en stabil befolkning på drygt 26 000 invånare. De senaste åren har befolkningen växt något. Ökningen har tagit fart under 2016 så att den vid 2017 års ingång var precis över 27 000 invånare och beror på flyktingar som fått uppehållstillstånd.

Bostadsutbudet i Oskarshamns kommun har genomgått små förändringar de senaste decennierna och är idag 13 157 bostäder17, något fler småhus än flerbostadshus, vilket innebär en högre andel småhus jämfört med riket som helhet. Till denna siffra kommer också 1995 fritidshus. Kommunägda Byggebos bestånd på 2 299 lägenheter utgör ungefär 17 % av det totala bostadsutbudet, ca 40 procent av lägenheterna och omkring 47 % av hyresrätterna i kommunen

Handlingar

Önskar du ta del av handlingarna i sin helhet, kontakta samhällsbyggnadskontorets kansli på sbk@oskarshamn.se eller servicecenter på telefon 0491-880 00. 

Kontakta oss
Kontakta Samhällsbyggnadskontoret
Tfn: 0491-880 00
Postadress:
Box 706
572 28 Oskarshamn
Besöksadress:
Varvsgatan 8, Oskarshamn