Belysningsprogram

Belysningsprogrammet är en del av Oskarshamns gestaltning och ska fungera som ett styrdokument och ge vägledning i frågor som rör belysning både vad gäller funktionella och estetiska frågor.

Programmet är ett redskap för att med belysning skapa en säker, trygg, attraktiv och hållbar kommun. Här berörs frågor som trygghet, estetik, orientering, energieffektivitet och miljö.

Belysningsprogrammet är både ett hjälpmedel och ett underlag för utformning och underhåll av belysning i Oskarshamns kommun. Det ger grundläggande kunskaper om ljus och belysning i offentliga miljöer utomhus. Programmet är indelat i fyra delar:

Del 1 presenterar information om belysningstekniska begrepp, hur ljuset påverkar människan, drift, underhåll och energieffektivitet.

Del 2 är en övergripande analys av befintlig belysning i Oskarshamns kommun.

Del 3 visar exempel och illustrationer på principlösningar för olika stadsrum, objekt, väg- och gatutyper. Här finns rekommendationer för vilka armaturer, ljuskällor, stolpar och belysningskrav som gäller för de olika miljöerna. Här berörs även specifika objekt eller platser där du hittar exempel på utformning och ljussättning av de olika platserna.

Del 4 fungerar som en bilaga till belysningsplanen där olika armaturtyper och dess funktioner sammanfattas.

Handlingar

Önskar du ta del av handlingarna i sin helhet, kontakta samhällsbyggnadskontorets kansli på sbk@oskarshamn.se eller servicecenter på telefon 0491-880 00.