Ny översiktsplan

Översiktsplanen är i första hand ett strategiskt dokument eller en avsiktsförklaring, och ett stöd för att styra kommunens utveckling och planering på ett hållbart sätt mot uppsatta mål. I översiktsplanen skisseras vår framtida livsmiljö. Den visar hur kommunen ser på mark- och vattenanvändning och bebyggelsens utveckling i kommunen. Översiktsplanens viktigaste uppgift är att vägleda vad vi vill åstadkomma och hur vi ska nå det.

Samhällsbyggnadskontoret fick 18 maj 2010 i uppdrag av Kommunstyrelsen att arbeta fram ett förslag till ny översiktsplan för Oskarshamns kommun. Denna översiktsplan kommer därmed att ersätta Översiktsplan 2000 antagen av kommunfullmäktige 10 mars 2003.

Samråd

Under tiden 6 november 2017 till den 22 januari 2018 fanns förslaget till ny översiktsplan ute på samråd och då fanns det möjlighet att lämna synpunkter på förslaget. 

Utställning

Den 25 februari fattade kommunstyrelsen beslut att godkänna förslaget till ny översiktsplan för utställning.

Under tiden 4 mars till 4 maj 2020 fanns det möjlighet att åter igen lämna synpunkter.

I högerspalten kan du läsa förslaget till ny översiktsplan, miljökonsekvens- och konsekvensbeskrivning samt samrådsredogörelsen.

Efter utställningstiden

Efter utställningen kommer förslaget till ny översiktsplan att uppdateras. Alla inkomna synpunkter från utställningen kommer att sammanställas i ett  utställningsutlåtande. Utställningsutlåtandet beskriver hur synpunkterna har uppmärksammats och behandlats i revideringen av planen. I de fall en synpunkt inte beaktats i revideringen av planen kommer det motiveras varför.  Utställningsutlåtandet kommer ingå som bilaga till översiktsplanen när den går upp för beslut om antagande till kommunfullmäktige.