Ny översiktsplan

Oskarshamns kommun har en ny Översiktsplan

Kommunfullmäktige har i februari 2023 antagit en ny Översiktsplan för Oskarshamns kommun.

Kommunens mål för hela framtidens Oskarshamn är tydligt – Vi vill växa! I tider då urbaniseringen är ett faktum och konkurrensen om nya invånare är stor, är det viktigare än någonsin att kunna erbjuda välfärd av hög kvalitet tillsammans med en attraktiv plats att arbeta och bo på. Vår vision är att vi ska vara 30 000 invånare i kommunen år 2030. En utveckling som kopplar till såväl staden som landsbygderna och skärgården. För att nå dit behövs en tydlig plan som både är konkret, realistisk och som tar bäring på en hållbar utveckling.

Översiktsplanen skapar förutsättningar till att fler ska kunna bo, arbeta och besöka vår kommun. I översiktsplanen skisseras vår framtida livsmiljö och möjliggör en omgivning som är god att växa upp, leva och åldras i.

En aktuell översiktsplan har stor betydelse för en effektiv samhällsbyggnadsprocess. En översiktsplan är inte juridiskt bindande, men ger vägledning för beslut om hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras. I översiktsplanen redovisas även hur hänsyn tas till allmänna intressen samt hur riksintressen ska tillgodoses och miljökvalitetsnormer ska följas.

Översiktsplanens olika delar

Översiktsplanen består av tre huvudsakliga delar:

  • Den första delen redogör för nuläget. Här beskrivs relevant kommunfakta och de platsspecifika planeringsförutsättningarna i kommunen som ligger till grund för översiktsplanens ställningstaganden. Aktuella allmänna intressen skildras liksom redovisning av kommunens riksintressen. Denna del innehåller även hänvisning till globala, nationella, regionala samt övriga kommunala mål och ställningstaganden, vilka översiktsplanen till stora delar har tagit utgångspunkt i.
  • I den andra delen presenteras planförslagets elva hållbara utvecklingsstrategier avseende de tre hållbarhetsdimensionerna ekonomisk, miljömässig och social hållbarhet liksom den regionala utvecklingsstrategin (RUS) samt de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030. Utvecklingsstrategierna konkretiseras av ett antal viljeinriktningar för kommunens arbete med dessa i den fortsatta planeringen.
  • I den tredje delen redogörs den tänkta utvecklingen för specifika geografiska områden. De hållbara utvecklingsstrategierna med tillhörande viljeinriktningar appliceras här och prioriteras som åtgärder samt planmässiga anspråk.

Som bilaga till översiktsplanen finns en miljökonsekvensbeskrivning som beskriver de konsekvenser ett genomförande planförslaget bedöms ge. Ytterligare bilagor är också Länsstyrelsens granskningsyttrande, kommunens granskningsutlåtande samt Hantering av dagvatten i samband med översiktlig planering.

Ta del av Översiktsplanen