Fördjupning av översiktsplanen för Oskarshamns kommun, Översiktsplan 2000, Simpevarps- och Laxemarsområdet m.m.

Simpevarp- och Laxemarområdet är beläget ca 20 km norr om Oskarshamns centralort. På Simpevarpshalvön finns Oskarshamnsverket med tre kärnkraftsaggregat och CLAB kustvägen (väg 743) passerar mellan kärnkraftsområdet och den del av Laxemarområdet som SKB anser vara lämpligt för en slut­ försvarsanläggning. Inom det aktuella området finns utpekade natur- och kulturvärden men även kärnkraftverkets ledningsstråk vilket är ett dominerande inslag i landskapsbilden.

Syftet med planen är att påbörja kommunens fysiska planering inför en eventuell byggnation av en slutförvarsanläggning och en inkapslingsanläggning i Simpevarps- och Laxemarområdet. Planområdet omfattar i första hand riksintresseområdet för använt kärnbränsle men även Misterhult, Fårbo och Figeholm.

Inom och i anslutning till riksintresseområdet för kärnavfallet finns flera mindre byar; Lilla och Stora Laxemar, Ström, Åby, Lilla och Stora Basthult, Ärnhult, Mederhult, Ekerum, Glostad m.fl.

Fördjupningen av översiktsplanen berör i första hand riksintresseområdet för slutförvar av använt kärnbränsle men även Misterhult, Fårbo och Figeholm. I planen behandlas också frågor utanför planområdet som är viktiga att arbeta med om det blir ett slutförvar i kommunen t.ex. infrastruktur, kommunikationer, miljö- och riskfaktorer, områden för verksamheter och boende m.m.

Handlingar

Önskar du ta del av handlingarna i sin helhet, kontakta samhällsbyggnadskontorets kansli på sbk@oskarshamn.se eller servicecenter på telefon 0491-880 00.