Fördjupad översiktsplan Oskarshamns stad

Planen antogs av kommunens fullmäktige 10 feb 2014

Oskarshamns stad ska vara en attraktiv småstad med stora livskvaliteter.

Vi ska möjliggöra för 30 000 invånare att bo och trivas i vår stad och kommun, vi ska se till att verksamheter, företag och industrier kan erbjudas attraktiva lokaliseringar med bästa förutsättningar för att växa och bli starka. Samtidigt ska vi ta tillbaka handeln i Oskarshamn, vi ska stärka stadslivet och upplevelserna av staden. Detta ska planeras ihop med en robust och fungerande infrastruktur, och de krav som ett nytt klimat kan förväntas ställa på vårt samhälle.

Det här dokumentet kan ses som kommunens avsiktsförklaring: en hållbar samhällsbyggnad som tar Oskarshamns stad mot 2030. Det är här vi visar hur vi planerar att utveckla vår stad för att bli den attraktiva småstaden med de stora livskvaliteterna.

Den fördjupade översiktsplanen är uppdelad i olika delar.
I del I återfinns planförslaget. Det är här vi visar hur vi vill planera vår stad i de stora frågorna fram mot 2030.

I del II återfinns planeringsförutsättningar och konsekvenser. Här kan du läsa om de förutsättningar och den vision som legat till grund för planförslaget, samt en beskrivning av planens positiva respektive negativa konsekvenser.

I del III och IV återfinns samrådsredogörelse respektive granskningsyttrande. Här har synpunkter som kommit in under samråd och granskningsfasen sammanställts och bemötts i kommentarsform. Här framgår också vilka mer omfattande revideringar som skett.

Arbetet med den fördjupade översiktsplanen påbörjades under 2010 när ett inledande "program" upprättades. Programmet innehöll vision, ställningstaganden och riktlinjer som har styrt det fortsatta arbetet. Programmet antogs av Kommunfullmäktige i augusti 2011.

Därefter har arbetet med att upprätta den fördjupade översiktsplanen pågått, och i december 2011 gav kommunstyrelsen sitt godkännande att samråda planen och ungefär ett år senare godkändes planen även för granskning. Den 10 feb 2014 antogs den färdiga planen av kommunfullmäktige.

För information

När Översiktsplan 2030 antas, kommer den att ersätta Översiktsplan 2000 för Oskarshamns kommun. Under arbetet med Översiktsplan 2030 har de delar som berör Oskarshamns stad arbetats in i översiktsplanen, vilket innebär att Fördjupad översiktsplan Oskarshamns stad ersätts med Översiktsplan 2030.

Handlingar

Önskar du ta del av handlingarna i sin helhet, kontakta samhällsbyggnadskontorets kansli på sbk@oskarshamn.se eller servicecenter på telefon 0491-880 00.

 

Kontakta oss
Kontakta Samhällsbyggnadskontoret
Tfn: 0491-880 00
Postadress:
Box 706
572 28 Oskarshamn
Besöksadress:
Varvsgatan 8, Oskarshamn