Översiktsplaner

Översiktsplaner

Översiktsplanen talar om hur kommunen vill främja en långsiktig god utveckling när det gäller bebyggelse och mark- och vattenanvändning i övrigt. Planen ska vägleda kommunens vardagsbeslut när det gäller detaljplanering, planbesked, bygglov och andra tillståndsprövningar. Den används på liknande sätt av andra myndigheter som prövar eller överprövar bygg- och tillståndsärenden. Översiktsplanen har en viktig roll som måldokument och vägvisare mot en mer hållbar framtid.

Boverkets webbplats finns mer information om översiktsplaner.

Mer information om den nya översiktsplanen för Oskarshamns kommun och tematiska tillägg

Kontakta oss
Kontakta Samhällsbyggnadskontoret
Tfn: 0491-880 00
Postadress:
Box 706
572 28 Oskarshamn
Besöksadress:
Varvsgatan 8, Oskarshamn