Översiktsplaner

Översiktsplaner

Översiktsplanen talar om hur kommunen vill främja en långsiktig god utveckling när det gäller bebyggelse och mark- och vattenanvändning i övrigt. Planen ska vägleda kommunens vardagsbeslut när det gäller detaljplanering, planbesked, bygglov och andra tillståndsprövningar. Den används på liknande sätt av andra myndigheter som prövar eller överprövar bygg- och tillståndsärenden. Översiktsplanen har en viktig roll som måldokument och vägvisare mot en mer hållbar framtid.

Boverkets hemsida finns mer information om översiktsplaner.

Mer information om den antagna och förslag till ny översiktsplan hittar du i länklistan på denna sida.

Förslaget till ny översiktsplan var ute på samråd 6 november 2017 till 22 januari 2018. Efter samrådstiden görs en samrådsredogörelse och förslaget till översiktsplan justeras. Därefter kommer det nya förslaget att ställas ut för granskning.

Fördjupning och tillägg till översiktsplan

Delar av översiktsplanen kan behöva göras mer detaljerade än andra delar. En fördjupning efter det att den kommunomfattande översiktsplanen antagits innebär att denna ändras för det område fördjupningen omfattar. För frågor av allmänt intresse som inte tagits upp eller inte behandlats tillräckligt i gällande översiktsplan kan denna ändras i form av ett tillägg. Att göra tillägg är ett sätt att hålla översiktsplanen aktuell i avvaktan på en omarbetning.

Mer information om fördjupade översiktsplaner och tematiska tillägg hittar du i länklistan.

Kontakta oss

Kontakta Samhällsbyggnadskontoret
Postadress:
Box 706
572 28 Oskarshamn
Besöksadress:
Varvsgatan 8, Oskarshamn

_________________________

Telefonnummer:

Planavdelningen:
0491 - 76 43 13

Samhällsbyggnadskontoret:
0491 - 887 40