Detaljplan Döderhult förskola del av Oskarshamn 3:2

SYFTE OCH OMFATTNING

Detaljplanens huvudsakliga syfte är att möjliggöra
nybyggnation av en förskola i Döderhult, planförslaget möjliggör även för besöksverksamhet.

Planområdet ligger öster om Döderhult och väster om Oskarshamn stad och riksväg E22. 
Planområdets area utgör cirka 1,3 hektar.

Planstatus: Samråd 13 augusti till 17 september.

Kommunen har upprättat ett förslag till detaljplan för del av fastighet Oskarshamn 3:2, Döderhult. Samtliga handlingar finns att läsa längre ned på den här sidan.

De finns också upphängda på anslagstavlorna i entréerna till stadshuset och kulturhuset.

Skicka dina synpunkter på planförslaget som du vill ska beaktas i det fortsatta planarbetet, så att de kommer in till Samhällsbyggnadskontoret senast den 17 september 2019.

Synpunkter lämnas skriftligen till:

Samhällsbyggnadskontoret

Planavdelningen

Box 706

572 28 Oskarshamn

eller via epost till: sbk@oskarshamn.se

Hur vi behandlar dina personuppgifter kan du läsa på www.oskarshamn.se/personuppgifter

Planförslaget består av följande handlingar:

Plankarta med bestämmelser

Planbeskrivning

Barnchecklista

Undersökning om betydande miljöpåverkan

Dagvattenutredning

• Fastighetsförteckning (visas ej på webben)

Kontakta oss

Samhällsbyggnadskontoret
Postadress:
Box 706
572 28 Oskarshamn
Besöksadress:
Varvsgatan 8, Oskarshamn

_________________________

Samhällsbyggnadskontorets kansli
0491–887 40

Byggavdelningen
0491-88000

Bygglovshandläggare
Telefontid måndag-torsdag 09.30–11.30, tel. 0491–887 30

Byggnadsinspektörer
Kontaktas via 0491-88000.

OBS! Byggavdelningen har stängt vecka 29.

Kartavdelningen
Kartärenden: 0491–881 47 eller 881 42
Mätningsärenden: 0491–76 43 11

Planavdelningen
0491–76 43 13