Detaljplan för Rosen 5 samt del av Oskarshamn 3:1

Syftet med planen är att möjligöra för bostad och centrumverksamhet samt att öka byggrätten inom fastigheten Rosen 5. 

Planområdet ligger centralt i Oskarshamn stad, intill parkeringen vid COOP, vid hörnet Vikingsgatan/Södra långgatan. Planområdet innefattar fastigheten Rosen 5  samt del av Oskarshamn 3:1 i Oskarshamn stad.

Planstatus: Förslaget till detaljplan finns ute för granskning under tiden 9 september – 7 oktober 2022.

Detaljplanen består av följande handlingar:
Plankarta (pdf)
Planbeskrivning (pdf)
Undersökning om betydande miljöpåverkan (pdf)
Samrådsredogörelse (pdf)

Synpunkter under granskningstiden lämnas senast den 7 oktober 2022 skriftligen till:

Samhällsbyggnadskontoret
Planavdelningen
Box 706
572 28 Oskarshamn

eller via e-post till: sbk@oskarshamn.se

Hur vi behandlar dina personuppgifter kan du läsa på www.oskarshamn.se/personuppgifter

Önskas utskrivna handlingar kontakta:
Kansliet
e-post: sbk@oskarshamn.se

Vill du boka ett möte för att ställa frågor och diskutera planförslaget ber vi er kontakta planavdelningen.