Detaljplan för Oskarshamn 3:31, f d församlingshemmet

Detaljplan för Oskarshamn 3:31, före detta församlingshemmet, centralorten Oskarshamn

Planen möjliggör utveckling av området som ligger nära centrum med goda kommunikationsmöjligheter. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för bostäder och verksamheter i form av kontor, handel, samlingslokaler, skola och tillfällig vistelse inom planområdet, som har samma gränser som fastigheten Oskarshamn 3:31.

Planområdet ligger i anslutning till Gamla kyrkogården, kulturhuset och Döderhultarns plats, intill Södra Långatan i centrala Oskarshamn. Fastigheten Oskarshamn 3:31 är cirka 1800 kvadratmeter stor.

Arbetet med detaljplanen sker med så kallat standard planförfarande. Förfarandet med en detaljplan är reglerat i plan- och bygglagen och har som syfte att förbättra beslutsunderlaget. Alla som är berörda av planen ska få möjlighet till insyn och att kunna påverka utformningen av detaljplanen.

Planstatus: Detaljplanen har varit på samråd.
Kommunen har upprättat ett förslag till detaljplan. Detta förslag var ute för samråd under sommaren 2018. Samtliga handlingar finns fortfarande att läsa längre ned på den här sidan.

Nu pågår ett arbete med att göra ytterligare utredningar och revidera detaljplanen. Därefter kommer planen att ställas ut för granskning.

 

Planförslaget består av följande handlingar:

Plankarta med bestämmelser

Planbeskrivning

Behovsbedömning

Barnchecklista

Kontakta oss

Samhällsbyggnadskontoret
Postadress:
Box 706
572 28 Oskarshamn
Besöksadress:
Varvsgatan 8, Oskarshamn

_________________________

Samhällsbyggnadskontorets kansli
0491–887 40

Byggavdelningen
0491-88000

Bygglovshandläggare
Telefontid måndag-torsdag 09.30–11.30, tel. 0491–887 30

Byggnadsinspektörer
Kontaktas via 0491-88000.

OBS! Byggavdelningen har stängt vecka 29.

Kartavdelningen
Kartärenden: 0491–881 47 eller 881 42
Mätningsärenden: 0491–76 43 11

Planavdelningen
0491–76 43 13