Detaljplan för Landåkern 12 m fl fastigheter

Detaljplan för Landåkern 12 med flera fastigheter.

Planens syfte är att ändra de delar av detaljplanen för Landåkern 1 och 12 som är planlagda som natur samt ta bort prickmark (mark som ej får bebyggas) runt tidigare planlagd naturmark.

Planområdet ligger i Norrby, ca 2 km väster om Oskarshamns centrum.

Planstatus: Granksning 3 april - 27 april

Här kan du läsa alla planhandlingar:

Plankarta

Planbeskrivning

Behovsbedömning

Barnchecklista

Samrådsredogörelse

Naturinventering

Skötselplan

Har du synpunkter på planförslaget som du vill ska beaktas i det fortsatta planarbetet ska dessa ha kommit in till samhällsbyggnadskontoret
senast den 27 april 2020. Den som inte framfört skriftliga synpunkter då kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta planen.


Synpunkter framförs skriftligen till:
Samhällsbyggnadskontoret
Planavdelningen
Box 706
572 28 OSKARSHAMN


Eller via e-post till: sbk@oskarshamn.se

önskas utskrivna handlingar kontakta:
Kansliet
e-post:sbk@oskarshamn.se
tel. 0491-887 40