Detaljplan för fastigheterna Havslätt 1, Kolberga 2:70 och del av Kolberga 2:69

Syftet med detaljplanen är att säkerställa framtida användning som restaurang samt att säkerställa allmänhetens tillgänglighet till strandområdet.

Planområdet omfattar restaurangen intill Havslätts camping med närliggande vattenområde i norra delen av Oskarshamn stad.

Planstatus: Planen antogs av Samhällsbyggnadsnämnden 19 augusti 2022. Planen får laga kraft 23 september 2022 om ingen överklagar beslutet. 

Detaljplanen består av följande handlingar:
Plankarta
Planbeskrivning
Undersökning om betydande miljöpåverkan
Samrådsredogörelse
Granskningsutlåtande

Önskas utskrivna handlingar kontakta:
Kansliet
e-post: sbk@oskarshamn.se

Vill du boka ett möte för att ställa frågor och diskutera planförslaget ber vi er kontakta planavdelningen.