Detaljplan för fastigheterna Havslätt 1, Kolberga 2:70 och del av Kolberga 2:69

Syftet med detaljplanen är att säkerställa framtida användning som restaurang samt att säkerställa allmänhetens tillgänglighet till strandområdet.

Planområdet omfattar restaurangen intill Havslätts camping med närliggande vattenområde i norra delen av Oskarshamn stad.

Planstatus:  Detaljplanen (A5040) har fått laga kraft, 24 september 2022. 

Detaljplanen består av följande handlingar:
Plankarta
Planbeskrivning
Undersökning om betydande miljöpåverkan
Samrådsredogörelse
Granskningsutlåtande

Önskas utskrivna handlingar kontakta:
Kansliet
e-post: sbk@oskarshamn.se