Detaljplan för del av Rödsle 1:1 mfl

Planområdet är beläget i den västra delen av Oskarshamns stad vid Långelid i stadsdelen Rödsle. Planområdet gränsar delvis till befintlig bebyggelse och ligger med anslutning till väg 733 mellan Långelid och Flinshult. Planområdet utgörs av en areal om cirka 115 600 kvm.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för nya bostäder i Oskarshamns tätort samt möjliggöra för en utökning av verksamheten för Långelids förskola. All mark inom planområdet ägs av Oskarshamns kommun.

Planstatus: Förslaget till detaljplan ligger vilande i väntan på arkeologisk utredning. Samrådstiden var 23 juni - 14 juli 2021.

Detaljplanen består av följande handlingar:

• Plankarta med bestämmelser
• Planbeskrivning
• Undersökning om betydande miljöpåverkan
• Barnchecklista
• Naturinventering
• Dagvattenutredning, Rödsle, ”Långelid”
• Dagvattenplan Oskarshamn
• Recipientutredning ÖP Oskarshamn
• Fastighetsförteckning (visas ej på webben)


Synpunkter under samrådstiden lämnas senast den 14 juli 2021 skriftligen till:

Samhällsbyggnadskontoret
Planavdelningen
Box 706
572 28 Oskarshamn

eller via e-post till: sbk@oskarshamn.se

Hur vi behandlar dina personuppgifter kan du läsa på www.oskarshamn.se/personuppgifter

Önskas utskrivna handlingar kontakta:

Kansliet
e-post: sbk@oskarshamn.se
 
Vill du boka ett möte för att ställa frågor och diskutera planförslaget ber vi er kontakta planavdelningen.