Del av Oskarshamn 3:1, Verkstadsgatan

Fastigheten Oskarshamn 3:1 ägs av Oskarshamns kommun. Planområdet utgörs av en area på ca 2500 kvm och ligger i anslutning till Gotlandsterminalen och Oskarshamnsvarvet. Syftet med planen är att möjliggöra för parkering.

Planområdet är idag planlagt för industri. Byggnaden som stod på fastigheten har rivits och det finns idag ett behov av fler parkeringsplatser i området.

Planstatus: Förslaget till detaljplan antogs av samhällsbyggnadsnämnden 19 augusti 2022. Detaljplanen fick laga kraft 2022-09-24 (A5041). 

Handlingar: Detaljplanen består av följande antagandehandlingar:

Plankarta
Planbeskrivning
Undersökning om betydande miljöpåverkan
Barnchecklista
Samrådsredogörelse
Granskningsutlåtande
Fastighetsförteckning (visas ej på webben)

Hur vi behandlar dina personuppgifter kan du läsa på www.oskarshamn.se/personuppgifter

Önskas utskrivna handlingar kontakta:

Kansliet
e-post: sbk@oskarshamn.se