Ändring av detaljplan DA 1

Gällande plan, detaljplan över Döderhults kyrkotrakt, DA 1, antogs av Länsstyrelsen i Kalmar län och vann laga kraft i beslut 1950-10-04. Syftet med planen är att bland annat detaljreglera områden för bostadsändamål. Dessa föreslås att i huvudsak bebyggas med fristående villabebyggelse.

Syftet med denna ändring är att tillåta att vindsplan får inredas samt att ändra från enskilt till kommunalt huvudmannaskap. Ändring från enskilt till kommunalt huvudmannaskap för allmänna platser är en anpassning till dagens förhållanden och en förutsättning för anläggande av bland annat gång- och cykelväg.

Planstatus: Förslaget till ändring av detaljplan finns ute för granskning under tiden 27 oktober till 17 november 2020.

Synpunkter under granskningstiden lämnas skriftligen till:

Samhällsbyggnadskontoret
Planavdelningen
Box 706
572 28 Oskarshamn

eller via e-post till: sbk@oskarshamn.se

Hur vi behandlar dina personuppgifter kan du läsa på www.oskarshamn.se/personuppgifter

Önskas utskrivna handlingar kontakta:
Kansliet
e-post: sbk@oskarshamn.se
Tel. 0491-887 40

Planhandlingar:

Plankarta_ändrad

Planbeskrivning_bilaga

Undersökning om betydande miljöpåverkan

Barnchecklista

Samrådsredogörelse

Gällande plankarta DA1

Gällande planbeskrvning DA1