Ändring av detaljplan A4999, Snickeriet 18

Huvudsyftet i den ursprungliga detaljplanen (A4999) är att i kvarteret Snickeriets norra del tillskapa ett sammanhängande område för handelsetablering i enlighet med antagen handelsstrategi.

Ändringen omfattar fastigheten Snickeriet 18. Syftet med ändringen är att möjliggöra till­byggnad av den befintliga verksamheten på fastigheten, detta genom att tillåta en utök­ning av byggrätten. Ändringen innebär att den största tillåtna byggnadsarean utökas från 400 kvm till 550 kvm. Ändringen innefattar även bestämmelse som möjliggör anordnande av parkering på de markytor inom fastigheten som i detaljplanen har angivits som prickmark.

Planhandlingar:

Samrådsbrev

Plankarta med ändringar

Undersökning om betydande miljöpåverkan

Barnchecklista

Gällande plankarta A4999

Gällande planbeskrvning A4999

Detaljplan för samråd 19 mars - 9 april 2020

Har ni synpunkter på planförslaget som ni vill ska beaktas i det fortsatta planarbetet ska dessa ha kommit in till samhällsbyggnadskontoret senast 2020-04-09. Den som inte framfört skriftliga synpunkter då kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta planen.

Synpunkter lämnas skriftligen till:

Samhällsbyggnadskontoret

Planavdelningen

Box 706

572 28 Oskarshamn

eller via epost till: sbk@oskarshamn.se

Hur vi behandlar dina personuppgifter kan du läsa på www.oskarshamn.se/personuppgifter 

Önskas utskrivna handlingar kontakta:
Kansliet
e-post: sbk@oskarshamn.se
tel. 0491-887 40