Ändring av detaljplan A3618 i Gröndal

ÄNDRING GENOM TILLÄGG TILL DETALJPLAN A3618 I GRÖNDAL

Nu gällande detaljplan, "FÖRSLAG TILL STADSPLAN FÖR DEL AV ERNEMAROMRÅDET I OSKARSHAMN (A3618)", vann laga kraft 1965-06-04. Syftet med detaljplanen är att bland annat detaljreglera områden för bostadsändamål.

Nu avser Oskarshamns kommun göra en ändring av detaljplanen genom att göra ett tillägg. Detta innebär att nu gällande plan (A3618) fortsätter att gälla, men att ändring görs i planens bestämmelser. Tillägget ska alltså läsas parallellt med nu gällande plan.

Syfte med tillägget

Syftet med tillägget är att minska prickmarkens omfattning mot planlagd park eller plantering samt mot fastighetsgräns. Prickmark längst planlagd gata ligger kvar. Vidare syftar tillägget till att tillåta att vindsplan får inredas samt att tillåta komplementbyggnad minst 1,5 meter från fastighetsgräns.

Planstatus:

Planen är utställd för granskning under tiden 19 februari till 11 mars 2020. Under den tiden finns möjlighet att lämna synpunkter på planförslaget.

Planen var utställd för samråd fram till 25 oktober 2019. 

Synpunkter:

Skicka dina synpunkter på planförslaget som du vill ska beaktas i det fortsatta planarbetet, så att de kommer in till Samhällsbyggnadskontoret senast den 11 mars 2020.

Synpunkter lämnas skriftligen till:

Samhällsbyggnadskontoret
Planavdelningen
Box 706
572 28 Oskarshamn

eller via epost till: sbk@oskarshamn.se

Hur vi behandlar dina personuppgifter kan du läsa på www.oskarshamn.se/personuppgifter

Handlingar

Planförslaget till samrådet bestod av följande handlingar:

Plankarta, ändring genom tillägg

Samrådsredogörelse

Undersökning om betydande miljöpåverkan

Granskningsbrev

 

Kontakt

Har du frågor om detaljplanen? Kontakta planarkitekt Ingmarie Söderblom på telefon 0491-88 149 eller via epost ingmarie.soderblom@oskarshamn.se