Pågående detaljplaner

Planprocessen

När kommunen har fattat beslut om att ta fram ett förslag till detaljplan, och startar en planprocess, väljer kommunen vilket förfarande förslaget ska handläggas med. Kommunen tar då hänsyn till ett antal kriterier som regleras i plan- och bygglagen.

Ett förslag till detaljplan kan antingen tas fram med standardförfarande eller med utökat förfarande.

Är planförslaget förenligt med översiktsplanen och inte har ett betydande intresse för allmänheten samt inte heller medför en betydande miljöpåverkan kan man tillämpa standardförfarande.

Ett utökat förfarande ska tillämpas om planförslaget:
- inte är förenligt med översiktsplanen eller länsstyrelsens granskningsyttrande
- är av betydande intresse för allmänheten
- i övrigt av stor betydelse
- kan antas medföra en betydande miljöpåverkan

I regel så antas detaljplaner som upprättas med standardförfarande av samhällsbyggnadsnämnden. Detaljplaner som upprättas med utökat förfarande antas i regel av kommunfullmäktige.

Planförfarandena skiljer sig något åt, men i stora drag följer de samma mönster, se processen nedan.

image8r0gk.png

I vänster spalt kan ni få information om våra pågående detaljplaner.

 

Kontakta oss

Kontakta Samhällsbyggnadskontoret
Postadress:
Box 706
572 28 Oskarshamn
Besöksadress:
Varvsgatan 8, Oskarshamn

_________________________

Telefonnummer

Planavdelningen
0491-76 43 13

Samhällsbyggnadskontorets kansli
Kontaktas via 0491-88000