Elefanten 30 "Slottsgatan"

Planområdet ligger i centrala delarna av Oskarshamns stad, ett femtiotal meter öster om Stora torget i Oskarshamn och utgörs i sin helhet av fastigheten Elefanten 30 som är privatägd. Fastigheten omfattar cirka 4 000 m² mark. Direkt norr om planområdet finns Besväret och Fnyket med sina typiska småskaliga 1800-talshus och i söder finns mer storskaliga kvarter. I angränsande kvarter blandas bostäder med service och handel.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för ändrad markanvändning på fastigheten Elefanten 30. Den nya detaljplanen ska skapa förutsättningar för en flexibel användning av fastigheten med möjlighet till bostäder, kontor, centrum, tillfällig vistelse, vård samt parkering.

Planstatus

Detaljplanen vann laga kraft 2019-09-11

Planhandlingar:

Plankarta

Planbeskrivning

Behovsbedömning

Barnchecklista

Samrådsredogörelse

Granskningsutlåtande