Detaljplan för Älvehult 1:195 och del av Älvehult 1:2, Påskallavik

Detaljplan för Älvehult 1:195 och del av Älvehult 1:2, Påskallavik.

I detaljplanen (DA39) från år 1970 är detaljplanområdet planlagt för handelsändamål och berörd fastighet har tidigare använts som bank. En ny detaljplan har upprättats med syftet att möjliggöra för bostad samt handel inom fastighet Älvehult 1:195. Planområdet består av fastighet Älvehult 1:195 som är i privat ägo, samt del av fastighet Älvehult 1:2 som ägs av Oskarshamns kommun.

Planområdet är beläget i centrala delen av Påskallavik tätort och omfattar en areal på cirka 2000 m2. Påskallavik tätort ligger cirka 14 kilometer söder om Oskarshamns centralort.

Arbetet med detaljplanen har skett med ett så kallat standardförfarande. Förfarandet med en detaljplan är reglerat i plan- och bygglagen. Syftet är att förbättra beslutsunderlaget. Alla som är berörda av planen har fått möjlighet till insyn och påverkan av utformningen av detaljplanen.

Detaljplanen för Älvehult 1:195 och del av Älvehult 1:2 var utställd för samråd mellan den 20 april 2018 och den 20 maj 2018. Under samrådet fanns det möjlighet att lämna in synpunkter på planen.

Efter samrådet har planen bearbetats och följande ändringar har gjorts:

• Genomförandedelen har reviderats.

• Text gällande tillgänglighet har reviderats.

• Bullersituationen har beskrivits ytterligare.

Detaljplanen för Älvehult 1:195 och del av Älvehult 1:2 fanns utställd för granskning mellan den 14 september och 5 oktober 2018. Under granskningstiden fanns det möjlighet att lämna in synpunkter på planen. Detaljplanen antogs i byggnadsnämnden den 14 december 2018.

Planstatus: Detaljplanen vann laga kraft den 10 januari 2019

Plankarta med bestämmelser

Planbeskrivning

Behovsbedömning

Barnchecklista

Samrådsredogörelse

Granskningsutlåtande

Bilaga 1_Riksintressebeskrivning Em-Vånevik Länsstyrelsen Kalmar län

Bilaga 2_Övergripande bebyggelsehistorisk utredning för Påskallavik och Vånevik