Strategiskt hållbarhetsarbete

I Oskarshamns kommun arbetar vi strategiskt och praktiskt för en hållbar utveckling, för miljön och för människor.

På strategisk nivå arbetas mål och principer för en hållbar utveckling in i exempelvis den nya översiktsplanen och används bland annat i arbetet med miljömål och folkhälsa.

Praktiskt genomförs olika åtgärder och projekt för att exempelvis minska bensin- och dieselförbränning, förbättra cykelbanor, bygga ut kommunalt avlopp och att öka ungdomars delaktighet i demokratin. Alla dessa delar bidrar till en hållbar utveckling.

Oskarshamn har också gått med i ett treårigt forskningsprojekt som ska stötta kommuner och regioners arbete för hållbar utveckling i verksamheten. Projektet kallas "Hållbar kommun- och regionutveckling" och drivs av Blekinge Tekniska Högskola (BTH). Läs mer om projektet för hållbar utveckling på BTH:s hemsida.

Nytt program för hållbar utveckling på remiss

Just nu pågår arbete med att ta fram ett hållbarhetsprogram, för att samla alla mål och pågående hållbarhetsarbete i kommunen.

Programmet var ute på remiss i december 2017 till mars 2018. Programmet omarbetas nu efter de inkomna synpunkterna.

Remissversionen hittar du under sidan "Hållbarhetsprogram 2017 remissversion" som det finns en länk till på denna sida.

Oskarshamn är en Ekokommun

Oskarshamn är medlem i föreningen Sveriges Ekokommuner sedan sommaren 2015. Föreningen består av drygt 100 kommuner med det gemensamma målet att bidra till en hållbar samhällsutveckling. Kommunen ska vara en förebild i arbetet för en hållbar utveckling på lokal nivå. Som medlemskommun har vi tillgång till föreningens nätverk med kunniga personer, utbildningar, möten och nätverksträffar. Alla medlemmar förväntas delta aktivt i nätverket med att ta till sig och sprida goda exempel och idéer.

De fyra hållbarhetsprinciperna utgör ramen för det hållbara samhället och föreningens verksamhet

Genom att följa principerna säkerställer vi att vi inte systematiskt förstör de sociala och ekologiska systemen som vi är beroende av. De fungerar som instruktioner för att skapa ett välmående samhälle idag och i framtiden.

Gröna nyckeltal

Genom gemensamma nyckeltal följer kommunerna upp att utvecklingen i medlemskommunerna går åt "rätt" håll, d v s mot en hållbar utveckling. Läs mer om de gröna nyckeltalen för Oskarshamn.

Nationell uppföljning av miljö- och klimatmålen

Arbetet med Sveriges miljömål inklusive klimatmålet följs upp för varje län. Klicka på länken på denna sida för att läsa om uppföljningen på Miljömål.se.