Klassindelning av gator övriga orter i kommunen

Klassindelning av gatorna görs för yttertätorterna enligt motsvarande principer som i centralorten.

Klass 1

Trafikleder, viktiga matargator, gator med busstrafik och gator till skolor, daghem, industrier och andra serviceinrättningar. Även gator med stora nivåskillnader hör till klass 1.

Till klass 1 tillhör också samtliga gång- och cykelvägar.

Klass 2

Resterande gator.

Vinterväg klass 1

Arbeten görs vardagar och helgdagar normalt 03.00–22.00.

Målsättningen är att väg och gata bör vara framkomlig hela dygnet. Packad jämn snö tolereras på körbana vid temperatur under cirka -5 grader.

Halkbekämpning

Halkbekämpning påbörjas när halka uppstått. Arbetet bör vara avslutat inom cirka 12 timmar. Normalt använder vi sandning som halkbekämpning. Saltning görs endast i undantagsfall.

Snöröjning

Snöröjning påbörjas när snödjupet är mer än 5–8 centimeter. Snöröjningen bör vara avslutad inom cirka 12 timmar efter avslutat snöfall.

Vinterväg klass 2

Arbeten görs normalt endast vardagar 03.00–22.00.

Målsättningen är att körbana med åtminstone en plogbredd bör hållas framkomlig. Vid exceptionella förhållanden tolereras att körbanan inte är framkomlig under natten. Packad snö och halka tolereras på körbana.

Halkbekämpning

Halkbekämpning utförs normalt inte.

Snöröjning

Snöröjning påbörjas när snödjupet är mer än 10–15 centimeter. Snöröjningen bör vara avslutad inom cirka 24 timmar efter avslutat snöfall (gäller vardagar).

Trafikverkets ansvar

På alla större och statliga vägar har Trafikverket ansvaret för väghållningen.